English version of this page

Forskning på digitale medier

Vi forsker på hvordan digitale medier endrer og påvirker kultur, individ og samfunn.

Skjerm som viser ikonene til mange sosiale nettverk. Foto.

Om gruppen

Forskere i gruppen «Forskning på Digitale Medier» undersøker ulike bruksmåter og erfaringer med digitale medier, slik som internett, sosiale medier, strømmetjenester, chatbots, kunstig intelligens, samt virtuell og «augmentet» virkelighet. Vi undersøker hvordan digitaliseringen setter nye premisser og betingelser for mennesker, kultur og samfunn.

Gruppens forskning foregår på tvers av fag og disipliner, og inkluderer et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger. Vi ønsker å tydeliggjøre og bidra til en ny forståelse av digitale mediers sosiale og kulturelle implikasjoner.

Vi har derfor et særlig fokus på nye metoder og teori for å forstå utviklingen av endrede kommunikasjonsmønstre, bruk, innhold og uttrykk i digitale medier, inkludert algoritmer og nye kunstige virkeligheter. Med dette menes også nye former for datainnsamling, både kvalitative og kvantitative, som anvendes på digitale/sosiale medier, samt stordataanalyse.

Gruppen er del av Gemini-senteret Tech Well (techwell.no), som har som ambisjon å utvikle et norsk senter for human digitalisering.

Gruppen er under etablering, og blir konsolidert i løpet av 2022.     

Forskningstemaer

Noen av temaene gruppen forsker på:

 • digital kultur
 • digitalt demokrati og deltagelse
 • digitale skiller
 • digital journalistikk
 • aktivisme på sosiale medier
 • plattformer og kulturproduksjon 
 • strømmetjenester og kulturindustrier
 • kunstig intelligente samtaleroboter og sosiale relasjoner
 • augmentert virkelighet og historiefortelling (storytelling)
 • algoritmer og makt
 • stordata og algoritmebaserte beslutningsprosesser
 • overvåkning og ytringsfrihet på nett
 • innovasjon i digitale medier
 • nye metoder i digitale og sosiale medier
Emneord: Digitalisering, Sosiale medier, algoritmer, kunstig intelligens
Publisert 13. jan. 2022 12:19 - Sist endret 28. mars 2022 12:17