English version of this page

Ny rapport om nettbasert aggresjon og mobbing

Dr. Monica Barbovschi og Professor Elisabeth Staksrud har utgitt en ny rapport om norske barn og unges erfaringer med nettbasert aggresjon og mobbing.

Gutt sitter med hode i hånden og ser bort fra skjerm

Rapporten «Young Norwegians’ experiences with online aggression and bullying» undersøker tre ulike roller som barn kan ha i slike sammenhenger, som offer, utøver og tilskuer.

I 2018 oppga 25 % av norske barn mellom 9 og 17 år at de hadde blitt behandlet på en sårende eller ekkel måte på Internett eller utenfor, mens 12% oppga at de selv hadde behandlet andre barn på denne måten (Staksrud & Ólafsson, 2019).

Både offer og utøver

“Det viktigste funnet her er at aggresjon er gjennomgripende og at den påvirker alle involverte. Barn som opplever aggresjon og mobbing på nettet enten som offer, utøver og/eller tilskuer, rapporterer om lavere nivåer av velvære, enten på det individuelle, sosiale eller mellommenneskelige nivået. Dette sammenlignet med de som ikke opplever slik aggresjon" oppgir Dr. Barbovschi.

Med utgangspunkt i tidligere forskning peker rapporten også på sammenhenger mellom de ulike rollene som barn kan oppleve i forbindelse med nettbasert aggresjon. Nesten halvparten av jentene og 67% av guttene oppgir å være både offer og utøver.

Systemiske løsninger nødvendige

Det kanskje mest overraskende funnet, ifølge Dr. Barbovschi, er knyttet til unges tendens til å gripe inn og hjelpe når de ser at andre blir mishandlet på nettet:

“Som forventet, var det mer sannsynlig at de som rapporterte høyere prososial oppførsel (for eksempel en tendens til å hjelpe eller oppføre seg altruistisk), grep inn for å hjelpe et offer. Men da antallet vitner til slike hendelser økte, forsvant denne tendensen. Dette viser hvor lite effektivt det er å lene seg på løsninger som legger ansvaret for slike situasjoner hos den enkelte (for eksempel at barn skal fortelle en lærer eller en forelder at de har opplevd slike situasjoner).”

Barbovschi og Staksrud anbefaler at beslutningstakere som jobber med nettbasert aggresjon fokuserer på systemiske og sosiale, snarere enn individuelle, løsninger.

Relatert innhold

Dr. Barbovschi presenterte rapporten på Trygg Bruk-dagen i Oslo 9. februar 2021.

Kontakt

Emneord: Barn og unges mediebruk, nettbasert aggresjon, EU Kids Online Av Niamh Ní Bhroin
Publisert 5. juli 2021 09:40 - Sist endret 29. juni 2022 11:36