English version of this page

Forskning

Stortinget i Oslo, sett fra Stortingsparken.

POLKOM skal være et nasjonalt knutepunkt for forskning om politisk kommunikasjon. Senteret skal bidra med forskningsbaserte innspill i debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet.

Tverrfaglig forskning på politisk kommunikasjon

POLKOM-gruppa ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) driver tverrfaglig forskning og gir innsikt blant annet i betydningen av den historiske og kulturelle konteksten for politisk kommunikasjon.

Forskningen involverer både samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver. POLKOM-forskerne analyserer blant annet politiske kampanjer og valgkamper, strategisk kommunikasjon, lobbyisme, og politisk retorikk i tradisjonelle og nettbaserte medier.

Sentrale spørsmål i forskningen

POLKOM har valgt en vid definisjon av politisk kommunikasjon; en som legger vekt på at politisk kommunikasjon dreier seg om alle former for symbolbruk om politikk. Dette medfører at senteret inkluderer forskere med interesse for en rekke ulike temaer, og som bruker ulike teorier og metoder. Ved IMK foregår det meste av forskningen i to ulike spor:

Politisk påvirkning i ulike offentligheter ('outlets')

Forskningen tar for seg rammene for politisk kommunikasjon. Sentrale spørsmål er blant annet:

  • Hvordan etableres og vedlikeholdes alternative offentligheter, hvordan ser de ut i ulike nordiske land og hvordan kan forskjellene forklares?
  • Hvordan samspiller alternative og mainstream medier?
  • På hvilke måter bidrar den offentlige samtalen på disse arenaene til å skape sosial tillit i samfunn som står overfor ulike former for kriser og utfordringer?

Politisk påvirkning gjennom strategisk kommunikasjon ('outcomes')

Forskningen ser nærmere på utfall av politiske kommunikasjonsprosesser.

  • Hvilke interessenter har innflytelse og under hvilke omstendigheter?
  • Hvordan brukes teknologi og sosiale medier for å oppnå innflytelse?
  • Hva slags retorikk bruker lobbyister?
  • Hvordan kommuniserer myndighetene i en krise som COVID-19?
  •  Hvordan bygger myndighetene tillit?