Innkalling til instituttstyremøte 6. september 2022

Det innkalles til styremøte ved IMK 6. september 2022. Representanter som ikke kan delta, melder fra til styrets sekretær (Stine Dalsøren) så snart som mulig.

Tid og sted: 6. september 2022 12:15-15:00, møterom 418

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 25/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden

V-Sak 26/22: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
 
V-Sak 27/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 6. september 2022: ................... og .........................

Orienteringssaker

O-Sak 28/22: Orientering fra ledelsen
  • Orientering om stillingsprosesser
  • Semesterstart og studenttall 2022
  •  
  • O-Sak 29/22: Orientering fra studentene

Diskusjonssaker

D-Sak 30/22 Utkast førsteamanuensisstilling
Saksdokument: Utkast
 
D-Sak 31/22 Endring av rekrutteringsstilling - utlysning som postdoktor
Saksdokument: Fremleggsnotat
 
D-sak 32/22 Utkast til IMKs årsplan 2023-24
Saksdokument: Fremleggsnotat

 

Saker til behandling i lukket møte

Sakene er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25. Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.
 
V-sak 33/22 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder

Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar det fremlagte forslaget til innstilling for åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon i perioden 2023 - 2026, og oversender saken til fakultetsstyret for endelig vedtak

V-sak 34/22 Ansettelse i to stillinger som professor II knyttet til Screen Cultures

Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar de fremlagte forslagene til innstilling i to stillinger som professor II, og oversender saken til tilsettingsutvalget for endelig vedtak

 Eventuelt

 

Publisert 30. aug. 2022 16:44 - Sist endret 30. sep. 2022 16:24