Innkalling til instituttstyremøte 7. juni 2022

Det innkalles til styremøte ved IMK 7. juni 2022. Representanter som ikke kan delta, melder fra til styrets sekretær (Stine Dalsøren) så snart som mulig.

Tid og sted: 7. juni 2022 12:15-15:00, møterom 418

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 18/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden

V-Sak 19/22: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
 
V-Sak 20/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 7. juni 2022: ................... og .........................

Orienteringssaker

O-Sak 21/22: Orientering fra ledelsen
  • Orientering om stillingsprosesser
  • Søkertall 2022
  • Prosess årsplan og budsjett 2023

O-Sak 22/22: Orientering fra studentene

Vedtakssaker

V-Sak 23/22: Regnskap og prognose første tertial 2022
Saksdokumenter:

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial 2022.

Saker til behandling i lukket møte

V-sak 24/22 Ansettelse i stipendiatstillinger
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25. Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.
Saksdokumenter: Fremleggsnotat med vedlegg

Forslag til vedtak: Instituttstyret innstiller som stipendiater i tråd med intervjukomiteens rangering av søkerne

 Eventuelt

 

Publisert 31. mai 2022 16:09 - Sist endret 31. mai 2022 16:09