Protokoll instituttstyremøte 7. juni 2022

Tilstede: Liv Hausken, Helén Rummelhoff, Rune Karlsen, Eiri Elvestad, Gabriel Cioromila, Johanna Honsberg, Taina Bucher, Truls Strand Offerdal, Stine Dalsøren (referat).

Tid og sted: 7. juni 2022 12:15-15:00, møterom 418

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 18/22: Innkalling og dagsorden godkjennes
V-Sak 19/22: Protokoll fra forrige styremøte godkjennes
V-Sak 20/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen for 7. juni 2022: Johanna Honsberg og Truls Strand Offerdal

Orienteringssaker

O-Sak 21/22: Orientering fra ledelsen
 • Orientering om stillingsprosesser

 • Når det gjelder førsteamanuensisstillingen som har vært utlyst, har sorteringskomiteen levert sin rapport, og aktuelle søkere får beskjed om å sende inn akademiske arbeider.

 • Mulighet for ytterligere en utlysning som førsteamanuensis mtp ansatte i permisjon. Rune Karlsen, Marika Lüders og Elisabeth Staksrud utformer forslag til utlysningstekst. Ansettelse i fast studiekonsulentstilling er i sluttfase. Instituttlederstilling er i prosess, og det er tre søkere til stillingen.

  Søkertall 2022: Ikke noe nytt å melde, internasjonalt opptak på master går nå

  Semesterstart 2022: Arrangeres hyttetur for nye bachelor- og masterstudenter til høsten, i tillegg vil det være arrangementer for årskull som påbegynner andre året av studiene

  Prosess årsplan og budsjett 2023

  Første nye årsplan skal utarbeides etter den nye strategien ble vedtatt. Styremøtet i september blir et innspillsmøte for årsplan og budsjettprioriteringer. Utkast diskuteres så på oktobermøte, deretter vedtak på novembermøte.

  O-Sak 22/22: Orientering fra studentene
 • Studentene ønsker å ta i bruk lokalene på IMK i større grad. Det har også kommet opp spørsmål om det skal være digital eller fysisk undervisning til høsten, og det har vært et ønske om digital undervisning fra en gruppe studenter. Styreleder oppfordrer studentene til å melde dette inn som en egen diskusjonssak til neste styremøte.

Vedtakssaker

V-Sak 23/22: Regnskap og prognose første tertial 2022
Saksdokumenter:

Vedtak: Instituttstyret godkjenner regnskapet for første tertial 2022.

Saker til behandling i lukket møte

V-sak 24/22 Ansettelse i stipendiatstillinger
Saken er unntatt offentlighet, jfr. off.l.§ 25. Møtende styremedlemmer gis tilgang til dokumenter i saken.

Vedtak: Instituttstyret innstiller som stipendiater i tråd med intervjukomiteens rangering av søkerne

Saken ble vedtatt på epostsirkulasjon i etterkant av styremøtet

Eventuelt

Ingen saker

Publisert 27. juni 2022 11:22 - Sist endret 27. juni 2022 11:23