Protokoll instituttstyremøte 8. februar 2022

Tilstede: Bjørnar Hjulstad, Rune Karlsen, Rune Røsten, Eiri Elvestad, Anja Vranic, Gabriel Cioromila, Johanna Honsberg, Arnt Maasø, Marika Lüders, Stine Dalsøren (referat).

Hybrid møte på møterom 410 og Zoom

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 1/22: Innkalling og dagsorden godkjennes
V-Sak 2/22: Protokoll fra forrige styremøte godkjennes
Saksdokument: Protokoll fra instituttstyremøte 30. november 2021
V-Sak 3/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
for 8. februar 2022: Bjørnar Hjulstad og Gabriel Cioromila

Orienteringssaker

O-Sak 4/22: Orientering fra ledelsen
  • Covid: IMK er åpnet og gjennomfører mest mulig fysisk undervisning
  • Pågående ansettelser: Stilling som førsteamanuensis utlyses snarlig, ellers pågår ansettelsesprosesser for 1-årig forsker, vitenskapelige assistenter og en PhD-stilling knyttet til forskningsgruppen Barn, unge og medier. PhD-stillingen følges opp av Institutt for musikkvitenskap på bakgrunn av inhabilitet. De tre åpne PhD-stillingene hadde søknadsfrist 1. februar og vi mottok totalt 98 søknader.
  • NFR søknader: Tre søknader ledet fra IMK (Petter Brandtzæg med søknaden "Human-AI Relationships: Understanding Cultural and Social implications of Communication with AI among Young People", Øyvind Ihlen med søknaden "Vax-Trust: Vaccine policy, communication and consequences", samt en mobilitetssøknad fra Banafsheh Ranji med tittel "Journalism, Risk and Uncertainty in a Changing Medialandscape").
O-Sak 5/22: Orientering fra studentene
Studiestart bra, men litt vanskelig med hybridundervisning
 
O-sak 6/22 Langtidsprognose for IMK 2022-26
Saksdokument: Prognosenotat

Vedtakssaker

V-sak 7/22 IMK strategi 2030 
Saksdokument: Strategi 2030
Vedtak: Instituttstyret stiller seg bak forslaget til strategi 2030, men får oversendt et noe revidert utkast som inneholder de endringsforslag som fremkom under møtet 

Eventuelt

Ingen saker

Publisert 18. feb. 2022 14:16 - Sist endret 18. feb. 2022 14:16