Innkalling til instituttstyremøte 26.april 2022

Det innkalles til styremøte ved IMK 26. april 2022. Representanter som ikke kan delta, melder fra til styrets sekretær (Stine Dalsøren) så snart som mulig.

Tid og sted: 26. april 2022 12:00-14:00, møterom 418

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 10/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden
V-Sak 11/22: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
V-Sak 12/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 26 april 2022: ................... og .........................

Orienteringssaker

O-Sak 13/22: Orientering fra ledelsen
  • Resultater studier og forskning 2021
  • Søkertall
  • Ny leder av Screen Cultures
  • Pågående ansettelser

O-Sak 14/22: Orientering fra studentene

Diskusjonssaker

D-sak 15/22: Utlysning av stilling som førsteamanuensis (stiling Y fra stillingsplan)
Saksdokument: Fremleggsnotat

Vedtakssaker

V-sak 16/22 Oppnevning av intervjukomite ved ansettelse av instituttleder
Saksdokument: Fremleggsnotat
Forslag til vedtak: Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til komité.
Hvis et eller flere medlemmer likevel ikke kan delta (for eksempel inhabilitet), delegeres oppnevning av nytt medlem til dekanen.

 

Saker til behandling i lukket møte

V-sak 17/22 Ansettelse av forsker på eksterne midler
Saksdokument: Fremleggsnotat

 

 Eventuelt

 

Publisert 20. apr. 2022 15:25 - Sist endret 20. apr. 2022 15:25