Protokoll instituttstyremøte 26. april 2022

Tilstede: Liv Hausken, Helen Rummelhoff, Rune Karlsen, Rune Røsten, Eiri Elvestad, Anja Vranic, Arman Ghodret, Johanna Honsberg, Taina Bucher, Stine Dalsøren (referat).
Møterom 418

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 10/22: Innkalling og dagsorden godkjennes, sak 17/22 ble trukket
V-Sak 21122: Protokoll fra forrige styremøte godkjennes
V-Sak 12/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
for 26. april 2022: Liv Hausken og Rune Karlsen

Orienteringssaker

O-Sak 13/22: Orientering fra ledelsen
  • Instituttleder presenterte studieresultater fra 2021 og informerte kort om søkertall 2022.
  • Taina Bucher er ny leder av Screen Cultures.
  • Pågående ansettelser:
  • Ny stipendiat ansatt med oppstart 15. august. For de tre utlyste stipendiatstillingene vil det gjennomføres intervjuer i mai. Førsteamanuensisstilling medieestettikk: Tentativ tidsplan er at sorteringskomite leverer sin rapport 1.juni, deretter vil sakkyndig komite ferdigstille sin rapport 1. oktober. Intervjuer og prøveforelesninger er planlagt i november/desember.
O-Sak 14/22: Orientering fra studentene
Det ble stilt spørsmål om det finnes tall for hva studentene gjør etter studier, både andel som er i jobb og hvor de jobber. 
 

Diskusjonssaker

D-sak 15/22: Utlysning av stilling som førsteamanuensis (stilling Y fra stillingsplan)
Saksdokument: Fremleggsnotat

Saken ble diskutert og ledelsen tar med seg innspill fra styret. Dersom det er grunnlag for utlysning av stillingen (som følge av en oppsigelse eller forlengelse av permisjon) settes det ned en gruppe som utarbeider en utlysningstekst, som vil vedtas på neste styremøte. Dersom stilling Y utlyses i år vil det initieres en diskusjon angående videre stillinger i stillingsplan og revisjon av stilling Z.  

Vedtakssaker

V-sak 16/22 Oppnevning av intervjukomite ved ansettelse av instituttleder
Saksdokument: Fremleggsnotat

Vedtak: Styret sluttet seg til det fremlagte forslaget til komité, inkludert at Johanna Honsberg inngår som studentrepresentant. Hvis et eller flere medlemmer likevel ikke kan delta (for eksempel inhabilitet), delegeres oppnevning av nytt medlem til dekanen.

Eventuelt

Ingen saker

Publisert 4. mai 2022 12:58 - Sist endret 4. mai 2022 12:58