Instituttstyrets møte 17. mars 2015

Representanter som ikke kan møte melder dette til administrativ leder (i.j.ullern@media.uio.no) som kaller inn vararepresentanter.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 8/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 17. mars 2015:

............... og ................


Sak 9/15: Godkjenning av instituttets studiekvalitetsrapport 2014

Saksdokument: Framleggsnotat av 10.3.15 med vedlagt IMKs studiekvalitetsrapport for 2014

Vedlegg 1: Gjennomføringsundersøkelsen 2014

Vedlegg 2: Oppstartsundersøkelsen 2013

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner den framlagte studiekvalitetsrapporten for 2014.


Orienteringssaker

Sak 10/15: Protokoll fra instituttstyrets møte 10. februar 2015

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 10. februar 2015

Sak 11/15: Orienteringer fra ledelsen

Sak 12/15: Orienteringer fra studentene


Ordinære saker

Sak 13/15: Årsregnskap 2014

Saksdokumenter: Framleggsnotat av 9.3.2015

Vedlegg 1: Ledelsesvurdering

Vedlegg 2: Årsregnskap basisvirksomheten

Vedlegg 3: Årsregnskap eksternt finansierte prosjekter

Vedlegg 4: Årsregnskap tiltak

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner regnskapet per 31.12.2014.


Sak 14/15 Årsrapport 2015

Saksdokumenter: Framleggsnotat av 10.3.2015

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner den framlagte årsrapporten for 2014.


Sak 15/15 Egenandeler og søknadsprosedyrer tverrfakultære satsninger

Saksdokumenter: Framleggsnotat av 10.3.2015

Vedtaksforslag:

Instituttstyret gir instituttledelsen fullmakt til å omdisponere avsetninger i langtidsbudsjettet for inntil 1 mill kr/år i tre år i perioden 2016-2017 til ev. egenandeler i UiO Norden eller FRIPRO Toppforsk. Instituttstyret slutter seg til at instituttledelsen velger ut hvilke prosjekter som skal kvalifisere til egenandel.


Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

Publisert 11. mars 2015 10:23 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43