Protokoll fra instituttstyrets møte 17. mars

Styremøtet ble holdt fra 11.15 til 13.00 i rom 418 i IMKs lokaler i Forskningsparken.

Tilstede: Tanja Storsul, Liv Hausken, Øyvind Ihlen, Haakon Berg Johnsen, Sara R. Yazdani, Erlend Buflaten.

Fra instituttledelsen: Terje Rasmussen

Fra administrasjonen: Inger-Johanne Ullern (ref.)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 8/15: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 17. mars 2015:

Sara R. Yazdani og Øyvind Ihlen

Enstemmig vedtatt.

 


Sak 9/15: Godkjenning av instituttets studiekvalitetsrapport 2014

Saksdokument: Framleggsnotat av 10.3.15 med vedlagt IMKs studiekvalitetsrapport for 2014

Vedlegg 1: Gjennomføringsundersøkelsen 2014

Vedlegg 2: Oppstartsundersøkelsen 2013

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner den framlagte studiekvalitetsrapporten for 2014.

Enstemmig vedtatt.

 


Orienteringssaker

Sak 10/15: Protokoll fra instituttstyrets møte 10. februar 2015

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 10. februar 2015

Sak 11/15: Orienteringer fra ledelsen

  • Ny representant for MVA, Sara R. Yazdani, ble ønsket velkommen
  • Status for rekruttering til vitenskapelige stillinger
  • Intervjuer med innspill til ledelsen ved IMK
  • Fordeling av stipender ved HF 2015

Sak 12/15: Orienteringer fra studentene

--

 


Ordinære saker

Sak 13/15: Årsregnskap 2014

Saksdokumenter: Framleggsnotat av 9.3.2015

Vedlegg 1: Ledelsesvurdering

Vedlegg 2: Årsregnskap basisvirksomheten

Vedlegg 3: Årsregnskap eksternt finansierte prosjekter

Vedlegg 4: Årsregnskap tiltak

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner regnskapet per 31.12.2014.

Enstemmig vedtatt.

 


Sak 14/15 Årsrapport 2015

Saksdokumenter: Framleggsnotat av 10.3.2015

Vedtak:

Instituttstyret godkjenner den framlagte årsrapporten for 2014.

Enstemmig vedtatt.

 


Sak 15/15 Egenandeler og søknadsprosedyrer tverrfakultære satsninger

Saksdokumenter: Framleggsnotat av 10.3.2015

Vedtaksforslag:

Instituttstyret gir instituttledelsen fullmakt til å omdisponere avsetninger i langtidsbudsjettet for inntil 1 mill kr/år i tre år i perioden 2016-2017 til ev. egenandeler i UiO Norden eller FRIPRO Toppforsk. Instituttstyret slutter seg til at instituttledelsen velger ut hvilke prosjekter som skal kvalifisere til egenandel.

Instituttleder foreslo følgende tillegg i møtet:

Instituttledelsen kommer tilbake til instituttstyret i neste møte dersom instituttet må rangere også utover dette.

Vedtak:

Instituttstyret gir instituttledelsen fullmakt til å omdisponere avsetninger i langtidsbudsjettet for inntil 1 mill kr/år i tre år i perioden 2016-2017 til ev. egenandeler i UiO Norden eller FRIPRO Toppforsk. Instituttstyret slutter seg til at instituttledelsen velger ut hvilke prosjekter som skal kvalifisere til egenandel.

Instituttledelsen kommer tilbake til instituttstyret i neste møte dersom instituttet må rangere også utover dette.

Enstemmig vedtatt.

 


Saker til behandling i lukket møte

Eventuelt

Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

Publisert 30. apr. 2015 12:25 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43