Styremøte 12. september 2017

Det innnkalles herved til et styremøte ved IMK. Representanter som ikke kan møte opp, melder i fra til styresekretær så fort som mulig slik at vara kan innkalles.

Ordinære saker

Sak 27/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 12. september 2017:


............... og ................

 

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

Sak 28/17: Protokoll fra instituttstyrets møte 9. mai 2017

Saksdokument: Protokoll 9. mai 2017

Sak 29/17: Orienteringer fra ledelsen

Sak 30/17: Orienteringer fra studentene

Sak 31/17 IMKs økonomi

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat av 4. september 2017

- Artbasert rapport per 31. juli 2017

Sak 32/17 Utlysninger med ekstern finansiering

 

Vedtakssaker

Sak 33/17 Finansiering av langsiktige samarbeid / forskergrupper på IMK

Saksdokument:

Framleggsnotat av 4. september 2017

Oppdatert notat (feil i tabellen rettet opp)

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at IMK etablerer en ny finansieringsordning av forskningssamarbeid som har til formål å utvikle større søknader om ekstern finansiering, med særlig fokus på å utvikle søknader om EU-prosjekter og/eller SFF/SFI ihht den tre-trinns modellen som er beskrevet ovenfor. Budsjettramme vil bli satt i forbindelse med budsjettprosess for 2018.

 

Eventuelt

 

Publisert 16. mai 2017 07:14 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43