Protokoll fra styremøte 12. september 2017

Det ble avholdet et styremøte på IMK, rom 418, den 12. september, fra 1115 til 1215.

Tilstede: Arne Håskjold Krumsvik, Eli Skogerbø, Marika Lüders, Jon Inge Faldalen,  Anders Lysne, Haakon Berg-Johnsen,  Thea Asora Sørlund Johannesen, Torstein Norum Bugge, Kari Steen- Johnsen,  Aina Nessøe (administrasjonsleder), Katerina Houben (styresekretær).

Kari Steen-Johnsen kom til sak 30/17.

Ordinære saker

Sak 27/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 12. september 2017:


Haakon Berg Johnsen og Marika Lüders

 

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

Sak 28/17: Protokoll fra instituttstyrets møte 9. mai 2017

Saksdokument: Protokoll 9. mai 2017

Jon Inge Faldalen påpeker at hans navn ikke er nevnt i protokollen under "meldt forfall". Styresekretæren bes om å rette opp feilen.

Ingen merknader ellers.

Sak 29/17: Orienteringer fra ledelsen

- Det kan komme en stipendiatstilling fra HF neste år, detaljene foreløpig ikke kjent.

- Status, tilsetting i de tre førsteamanunsis-stillingene:

- Politisk kommunikasjon: intervjuene gjennomføres nå, innstillingsrapporten forventes til behandling i styremøte 31. oktober 2017.

- Medieestetikk: sakkyndige jobber med rapporten. Intervjuene forventes gjennomført slutten av september - begynnelsen av oktober. Innstillingsrapporten forventes til behandling i styremøte 31. oktober 2017

- Innovasjon i medie- og kultursektoren: pga inhabilitet overføres saken til HF som skal foreta intervjuer og innstillingen. Innstillingsrapporten behandles av HF.

Kommentar fra styret: ledelsen bes om å evaluere eksisterende praksis med at sakkyndige komiteer pleier å innstille tre kandidater, særlig når noen av de innstilte trekker seg.

Spørsmål fra styret: Jon Inge Faldalen stiller spørsmål angående utlysning av stilling som toårig postdoktor (se også sak 32/17) uten undervisning i stillingen.

Ledelsen påpeker at denne stillingen er eksternt finansiert (prosjektmidler), hvor tilsettingsperioden bestemmes av prosjektets budsjettrammer. Instituttleder minner også om at enhver policy må sees i forhold til økonomiske forutsetninger for IMK, samt undervisningsbehov. På generelt grunnlag henvises det også til retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved UiO som spesifiserer størrelsen på undervisningsandeler avhengig av stillingens varighet.

Sak 30/17: Orienteringer fra studentene

- Gode medlemstall i Linjeforeningen.

- Fordeling av plasser til mastersalen har vært krevende, det jobbes fortsatt med det.

Sak 31/17 IMKs økonomi

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat av 4. september 2017

- Artbasert rapport per 31. juli 2017

Ingen kommentarer.

Sak 32/17 Utlysninger/tilsettinger med ekstern finansiering

Ledelsen informerer om utlysninger med ekstern finansiering:

- Yngvar Kjus er tilsatt i ekstern finansiert stilling som prosjektleder i MUSEC-prosjektet fra 1. desember. Dette er Yngvar Kjus sitt prosjekt som han har fått penger til.
- En stilling som eksternt finansiert stipendiat for EU Kids for Elisabeth Staksrud er utlyst med frist 1. oktober, med HFs øremerkede midler. Selve tilsettingen / innstillingen skal behandles i styret senere i høst.
- En stilling som eksternt finansiert postdoktor for MUSEC ble utlyst på sommeren (eksterne midler, derfor forenklet saksbehandling) med frist 1. september. Prosjektet åpnet for en toårlig postdoktor, se også diskusjonen tidligere i møtet. Tilsettingen / innstillingsrapporten skal behandles i styret senere i høst.

 

Vedtakssaker

Sak 33/17 Finansiering av langsiktige samarbeid / forskergrupper på IMK

Saksdokument:

Framleggsnotat av 4. september 2017

Diskusjon:

Styret mener at det er viktig å balansere krav om rapportering og introduksjon av årlige tildelinger med ønsket om langsiktighet. Instituttlederen påpeker at budsjettrammene endrer seg fra år til år. Halvårsrapporteringen skjer i forhold til den tidligere leverte aktivitetsplanen. Store søknader krever flere års arbeid, hvor det er viktig å ha kontroll underveis med at alle de satte milepælene er nådd.

Styret mener at kriteriene for tideling av støtte i pakke 3 bør gjøres mer eksplisitt, og / eller spesifiseres enda nærmere etter hvilken søknadstype det gjelder (EU vs SFF vs SFI). Videre er det ikke så åpenbart at pakke 3 må kobles opp mot pakke 2. Det er fullt mulig å gå fra pakke 1 direkte til pakke 3 hvis ordningen åpner for det.

Forslag fra styret: Ledelsen bes om å vurdere koblingene mellom de ulike pakkene. Vurderingskriteriene for pakke 3 må spesifiseres nærmere.

Vedtak:

Med de forslagene som er kommet fram i møtet vedtar styret at IMK etablerer en ny finansieringsordning av forskningssamarbeid som har til formål å utvikle større søknader om ekstern finansiering, med særlig fokus på å utvikle søknader om EU-prosjekter og/eller SFF/SFI ihht den tre-trinns modellen som er beskrevet ovenfor. Budsjettramme vil bli satt i forbindelse med budsjettprosess for 2018.

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Ingen saker meldt

Publisert 12. sep. 2017 13:25 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43