Protokoll fra instituttstyremøte 17. januar 2017

Det ble avholdt et styremøte ved IMK den 17. januar 2017 fra 1115 til 1230, på rom 418, Imk.

Med hensyn til den planlagte innføringen i styrearbeid for det nye styret gjald innkallingen både ordinære styremedlemmer og vararepresentanter.

Tilstede: Arne Håskjold Krumsvik (styreleder), Maria Utheim (nestleder), Eli Skogerbø (fast FVA), Gunn Enli (vara FVA), Marika Luders (fast FVA), Cristina Archetti (vara FVA), Jon Inge Faldalen (fast FVA), Anders Lysne (fast MVA), Karoline Ihlebæk (vara MVA), Haakon Berg-Johnsen (fast TAA), Elisabeth Quarre Eggen (fast TAA), Thea Asora Sørlund Johannesen (fast studentrepresentant), Torstein Norum Bugge (fast studentrepresentant), Kari Steen-Johnsen (fast ekstern representant), Rune Røsten (vara ekstern representant), Aina Nessøe (administrasjonsleder).

Frafall: Liv Hausken, Yngvar Kjus, Malena Haaland Lindberg, Olav Håtveit Løkke.

Referent: rådgiver Katerina Houben 

 


Møtet ble startet med en presentasjonsrunde.

Videre ble det gjort følgende omrokkering i dagsorden: sak 5/17 og 6/17 (innføringen i styrearbeid og økonomi ved IMK) ble tatt helt i begynnelsen av møtet for å sikre at alle styremedlemmene får innføring før behandlingen av sakene begynner.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 1/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 17. januar 2017:

Haakon Berg Johnsen og Karoline Andre Ihlebæk


Orienteringssaker

Sak 2/17: Protokoll fra instituttstyrets møte 29. november 2016

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 29. november 2016.

Tatt til orientering.

Sak 3/17: Orienteringer fra ledelsen

- Arne H. Krumsvik gjennomførte en spørreundersøkelse i staben da han tiltrådte som instituttleder, med blant annet spørsmål om hva IMK er gode på og hva vi kan bli bedre på. Foreløpige resultater ble presentert for styret, og hele undersøkelsen blir presentert på førstkommende stabsmøte. Funnene i undersøkelsen vil brukes som innspill til framtidig strategiarbeid i styret.

Sak 4/17: Orienteringer fra studentene

Ingenting spesielt å meddele.

Sak 5/17: Innføring i styrearbeid ved IMK ved rådgiver Katerina Houben

Sak 6/17: IMK langtidsbudsjett og økonomi ved administrasjonsleder Aina Nessøe

 

Diskusjonssaker

Sak 7/17: Utlysning av to stillinger som universitetslektor ved IMK (jfr.stillingsplanen)

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat ved instituttleder

- Utkast til stillingsutlysningen

Instituttledelsen forbereder utlysningen av to universitetslektorstillinger. Utlysningen er vedtatt av IMK-styret som vedtok stillingsplanen for IMK på styremøte 18. oktober 2016. Utlysningstekstene baserer seg på en mal som er felles for alle instituttene på HF.

Det er kommet flere innspill til den språklige utformingen av utlysningen som ledelsen skal ta hensyn til før teksten sendes til Fakultetets tilsettingsutvalg. Ledelsen vil også ta en ekstra runde for å fastsette utlysningsdato og tilsettingsdato for de to stillingene slik at både undervisningsbehov og hensyn til korte og effektive tilsettingsprosesser blir ivaretatt.

 

Vedtakssaker

Sak 8/17: Tiltaksplan (årsplan) for IMK

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat ved instituttleder

- IMKs strategiske tiltak 2017-2019

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssak

Sak 9/17: Forlengelse av professor II-stilling

Tilsettingssaker er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

- Framleggsnotat ved instituttleder

- Oppdatert CV

Tatt til orientering.


 

Eventuelt

Publisert 18. jan. 2017 09:44 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43