Styremøte 28. november 2017

Det innkalles herved til styremøte ved IMK. Medlemmer som ikke kan møte opp, melder ifra til styresekretær slik at varaene kan innkalles.

Ordinære saker

Sak 42/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 31. oktober 2017:

 

______________  og ________________________

 

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

Sak 43/17: Protokoll fra instituttstyrets møte 31. oktober 2017

Saksdokument: Protokoll 31. oktober 2017

 

Sak 44/17 Orienteringer fra ledelsen

 

Sak 45/17 Orienteringer fra studentene

 

Diskusjonssaker

Sak 46/17 IMKs årsplan 2018-2020

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat datert 22.11.2017

- Utkast til IMKs årsplan 2018-2020

 

Vedtakssaker

Sak 47/17 Styrekalender vår 2018

Saksdokument: Framleggsnotat av 20.11.2017

Forslag til vedtak: Forslag til datoer vedtas.

 

Sak 48/17 Finansiering av forskningssamarbeid ved IMK 2018

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat ved instituttleder av 23.11.2017

Dokumenter som utgjør vurderingsgrunnlaget, deles til stemmeberettigede styremedlemmer (intern saksbehandling, u.o. offl. § 5 første ledd). Meroffentlighet blir vurdert etter avsluttet saksbehandling.

Tildeling av utlysningene blir ikke vedtatt enkeltvis, men foreslås behandlet som et samlet vedtak.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner tildeling av utlysningene som samlet vedtak.

 

Sak 49/17 IMKs Budsjett 2018 og landtidsbudsjett

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat ved instituttleder og administrasjonsleder av 22.11.2017

- Budsjettnotat IMK

Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas.

 

Saker til behandling i lukket møte

Vedtakssaker

Sak 50/17 Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat i medievitenskap med fordypning i barn, ungdom og medier tilknyttet EU Kids Online prosjektet

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:
- Framleggsnotat av 20. november 2017
- Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
- Dokumentasjonen til de innstilte søkerne
- Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO

Vedtak: Innstilling til stilling som doktorgradsstipendiat vedtas. Saken oversendes til Fakultetets tilsettingsutvalg.

Eventuelt

Meldt in 24.11.2017 av instituttleder Arne Krumsvik

Orienteringssak

51/17. Tilsetting av ny instituttleder på IMK: prosessen videre

Publisert 6. juni 2017 11:51 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43