Styremøte 31. oktober 2017

Det innkalles herved til ordinært styremøte ved Institutt for medier og kommunikasjon. Representanter som ikke kan delta eller inhabile, bes melde ifra til styrets sekretær innen kl.1000 fredag 27.10.2017 slik at varaene kan innkalles.

Ordinære saker

Sak 34/17: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 31. oktober 2017:

 

_________________________________ og ____________________________________

 

Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker

Sak 35/17: Protokoll fra instituttstyrets møte 12. september 2017

Saksdokument: Protokoll 12. september 2017

Saker til behandling i lukket møte

*Sak 36/17: Innstilling til stilling som postdoktor i MUSEC-prosjektet (eksternt finansiert prosjekt)

* Saken er ferdigbehandlet på sirkulasjon i forkant av møtet.

Sak 37/17 Orientering ved ledelsen

Sak 38/17 Orientering ved studentene

Sak 39/17 Økonomisk ramme for IMK 2018

Saksdokument: Framleggsnotat ved administrasjonsleder av 25.10.2017

Vedtakssaker

Sak 40/17 Tredje runde med faglige prioriteringer ved HF

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat ved instituttleder av 25.10.2017

- Screen Cultures søknad og budsjett (et foreløpig dokument deles ut til styremedlemmene)

- Religion and politics (et foreløpig dokument deles ut til styremedlemmene)

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning, og godkjenner Screen Cultures-prosjektet som IMKs kandidat til tredje runde av faglige prioriteringer ved HF.

 

Saker til behandling i lukket møte

Vedtakssaker

Sak 41/17 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i politisk kommunikasjon

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter:

Forslag til vedtak: Innstillingen til stilling som førsteamanuensis i politisk kommunikasjon vedtas.

-----------------

Eventuelt

Publisert 6. juni 2017 11:50 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43