Protokoll fra instituttstyremøte 23. januar

Det ble avholdt styremøte ved IMK 23. januar 2018, fra kl. 1200 til kl.1400, rom 418.

Tilstede: Arne Håskjold Krumsvik (styreleder), Maria Utheim (nestleder), Gunn Enli (vara FVA), Marika Luders (fast FVA), Jon Inge Faldalen (fast FVA), Terje Colbjørnsen (fast MVA), Haakon Berg-Johnsen (fast TAA), Jacob Andersen (fast studentrepresentant), Terje Linchhausen Christiansen (fast studentrepresentant), Kari Steen-Johnsen (fast ekstern representant), Aina Nessøe (administrasjonsleder), Katerina Houben (referent).

Meldt frafall: Eli Skogerbø (fast FVA), Liv Hausken (vara fast FVA).

Jon Inge Faldalen forlot møtet under behandling av sak 9/18.

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

Sak 1/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 23. januar 2018:

Gunn Enli og Kari Steen-Johnsen


Orienteringssaker

Sak 2/18: Protokoll fra instituttstyrets møte 28. november 2017

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 28. november 2017.

Sak 3/18: Orienteringer fra ledelsen

Ekstern finansiering: De er ulik praksis på HF om hvorvidt midlertidig vitenskapelig ansatte kan søke ekstern finansiering «på vegne av» instituttene. IMK fører en restriktiv praksis, og det er to hovedgrunner til det. For det første ønsker vi ikke å være forskerhotell, derfor skal det være både faste og midlertidige på alle prosjekter. For det andre ønsker vi å ta problemstillingene rundt midlertidighet i akademia på alvor, og gjøre en god jobb med å drive karriereveiledning, slik at midlertidige ansatte får realistiske forventninger til hvor de vil få sin første faste jobb.

Søknader om ekstern finansiering på vegne av IMK kan utvikles av midlertidige vitenskapelig ansatte med den forutsetning at det er en fast ansatt med i prosjektet og at denne ansatte er prosjektleder eller kan overta prosjektledelsen skulle det bli nødvendig. Instituttledelsen ønsker å utvikle samarbeidet mellom faste og midlertidige i vitenskapelig stab. Ikke minst ser instituttledelsen det som sin oppgave å legge til rette for en forsvarlig karriereutvikling for postdoktorer, i tråd med stillingens formål: å kvalifisere postdoktorer til vitenskapelige toppstillinger. For de fleste vil dette være stillinger ved andre institusjoner enn UiO.

Midlertidig vitenskapelig ansatte ved IMK blir invitert til et møte for å diskutere disse problemstillingene. 

Økonomipresentasjon:Tallene fra HF er ikke klare, slik at en utfyllende økonomipresentasjon blir gitt på neste styremøte. 

Sak 4/18: Orienteringer fra studentene

Første Rosebud-arrangementet nå på torsdag. Bra oppmøte ellers på andre arrangementer hittil. Det er Linjeforeningen og ellers IMKom som står bak de fleste studentarrangementene. Studentutvalget er p.t. ikke særlig aktiv bla fordi tidligere medlemmer ikke lenger studerer ved IMK. 

Diskusjonssaker

Sak 5/18 IMKs studieporteølje på masternivå

Saksdokumenter:

- Notat ved undervisningsleder av 15.01.2018 

- Rapport om Nordic Media masterprogram 

- Periodisk evaluering av masterprogram inkl studieretning Nordic Media

- Screen Cultures søknad og beskrivelse

Bakgrunn:

Etter at IMK fikk tilslag på FP III Screen Cultures, har det oppstått et behov for omfordeling av studieplasser. Undervisningslederen har lagt fram et forslag om hvordan den framtidige studieporteføljen kan se ut på bakgrunn av de ovennevnte dokumentene og de gitte forutsetninger (frafallstall, lavere søkertall, gjennomføringsgrad, eksisterende ressurser). De største endringene (endring i programnavnene, nedleggelse og opprettelse av nye programmer og studieretninger) må meldes til HF allerede før 1. februar 2018 for å kunne gjelde fra høst 2019 når også Screen Cultures masterprogram starter. Styret inviteres til en diskusjon av ulike endringsmuligheter. 

Diskusjon:

Styret understreker at det er viktig med eierskap og forankring i staben for å foreta endringer i porteføljen. Styret mener det er viktig å opprettholde engelskspråklige program av flere grunner: det er få programmer rettet mot internasjonale studenter på UiO, IMK ønsker å øke internasjonal rekruttering og bli mer synlig på den internasjonale arena, IMK ønsker å øke inntakskvalitet og «Nordic» kan i så fall være IMKs unike salgselement. Styret er enig i ledelsens vurdering om at det eksisterer tilstrekkelig forankring i staben (mht ressurser og programansvar/studieretningsansvar) for å kunne endre navnet fra «Nordic Media» til «Nordic Political Communication» (eller lignende). Dette programmet skal inneholde flere populære og aktuelle fag og dermed rette seg mot både internasjonale og norske studenter. 

Spørsmålet om en evt endring av programnavnet fra «medievitenskap» til «medier og kommunikasjon» har blitt tatt opp flere ganger av flere i staben, både på Son-seminaret og i flere faglig-sosiale sammenhenger. Styret mener at en slik endring kan være et riktig skritt mot å fremstå et mer moderne og praktisk rettet lærested og for å tiltrekke flere studenter. Når det gjelder andre eventuelle endringer, mener styret at de store endringene bør diskuteres mer inngående i staben, for å skape tilstrekkelig forankring. 

Ledelsen tar styrets synspunkter til etterretning.
 

Orienterinssaker

Sak 6/18 Gjennomføringsprosjekt på IMK

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat av 17.01.2018

- Gjennomføringsrapport ved undervisningsleder Maria Utheim og studieleder Haakon Berg Johnsen

Diskusjon:Det bør avklares nærmere hva man legger inn i begrepet «arbeidslivsrelevans» helt konkret både fra studentenes perspektiv og mht tiltak. Ett av tiltakene kan være å aktivt invitere IMKs tidligere studenter til IMK for å fortelle hva de jobber med. 

Saken er tatt til orientering.

Vedtakssaker

Sak 7/18 Tiltaksplan / årsplan 2018

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat ved instituttleder av 15.01.2018

- Tiltaksplan 2018 (Word-dokument)

Vedtak: Tiltaksplanen for 2018 vedtas med endringene som framkom i møtet (bla feilnummerering av saksdokumentene, og utdype formuleringer om arbeidslivsrelevans).

Vedtakssaker

Sak 8/18 Kunngjøring av stillingen som PhD stilpendiat på Karriereløpsprogrammet

Saksdokumenter:

- Framleggsnotat av 25.01.2018

- Utkast til kunngjøringstekst (styrets interne dokumenter)

Vedtak: Kunngjøringstekten vedtas med de språklige endringene som framkom i møtet.

Saker til behandling i lukket møte

Sak 9/18 Innstilling til stilling som førsteamanuensis i medievitenskap med fordypning i medieestetikk

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Dokumenter i saken deles ut til stemmeberettigede styremedlemmer.

Saksdokumenter (styrets interne dokumenter):
- Framleggsnotat av 15.01.2018
- Intervju- og innstillingskomiteens forslag til innstilling
- Rapport fra sakkyndig komite
- Dokumentasjonen til de innstilte søkerne
- Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO

Vedtak: Innstillingen til stilling som førsteamanuensis i medievitenskap med fordypning i medieestetikk vedtas.

Eventuelt

Ingen saker meldt.

Publisert 26. jan. 2018 14:19 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43