Protokoll fra styremøtet 25. september

Til stede: Marika Lüders /styreleder, Maria Utheim (nestleder),  Jon Inge Faldalen,  Eli Skogerbø, Kari Steen-Johnsen, Jacob Andersen, Terje L Christiansen, Gunn Enli, Elisabeth Q Eggen, Aina Nessøe (sekretær)

Meldt forfall: Karoline Ihlebæk og Gry Rustad 

Saksliste

Sak 30/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Instituttstyret godkjente innkallingen og vedtok at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen: Kari og Elisabeth.


Sak 31/18: Protokoll fra instituttstyrets møte 24. april 2018

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 5. juni 2018.

Instituttstyret hadde ingen kommentarer til protokollen


Sak 32/18: Orienteringer fra ledelsen (O)

 • Saker ut over høsten: årsplan (tentativt om mål og tiltak) og budsjett, stillingsprosesser
  Årsplanen diskuteres i løpet av høsten, diskusjonssak på siste styremøte og vedtakssak over nyttår. Vi følger UIO/HFs årsplan - ekstra fokus på det i år fra sentralt hold. HFs årsplan vedtas på fak. styremøte og operasjonaliseres på instituttnivå.
  Budsjettet fra HF er i prosess og det varsles om kutt fremover, Ekstra fokus på EFV for å styrke økonomien. IMK ledelsen skal ha seminar 11-12 oktober å behandle årsplansdokumentet.  ( vedlagt presentasjon
 • Status søkere til instituttleder-stillingen og videre prosess. Komitéen er ferdig med første intervjurunde og regner med å ha en innstillingklar til neste styremøte
 • Status andre utlysninger ved IMK: 51 søkere til førsteamanuensis-stillingen og innstillingsarbeidet avsluttes første kvartal 2019. Innspill fra styret om å ha fokus på kjønnsbalanse i fast stab. Instituttleder informerer om at andelen kvinner har økt høyere nå enn da strategiplanen ble vedtatt i 2011, men at vi likevel må kontinuerlig jobbe for en bedre balanse da kvinner er i mindretall i fast vitenskapelig stab. Styret ønsker en gjennomgang av arbeidet med kjønnsbalanse/ policy fremover. Dette blir satt på agenda på et senere møte.
  Stream- forskerstilling for en periode på 18 måneder er i prosess.
  To faste stillinger i studieseksjonen er i prosess.
  Permisjonssøknad fra Anders F. på 4 år er innvilget på grunnlag av at han har fått en åremålsstilling som instituttleder ved UiB. Vi ser an behovet for vikar i forhold til undervisningsbehov. Kommentar om hvorfor IMK gir såpass lang permisjon. IMK vil sende signal om at permisjon kan innvilges for relevante lederstillinger og at vi selv ønsker å rekruttere ledere på midlertidig basis som kan komme i samme situasjon. 
   
 • Prosjektsøknader under arbeid høsten 2018/våren 2019. HFs fokus er på NFRs tematiske programmer.
 • Studiesaker, fra studieleder (utgår, pga frafall fra studieleder)
 • Økonomi (regnskap 2. tertial) ved administrativ leder
 • IMK er vertskap for SAR- forsker i 12 måneder fra medio oktober.
 • Ønske om å flytte tidspunkt for styremøtene til kl. 12.15. Passer ikke så godt  for eksternt styremedlem, men går greit for høstens møter.

Sak 33/18: Orienteringer fra studentene (O)

IMKOMs vaffelsamlinger har blitt veldig populære. Stipendhygge v/ SU forrige tirsdag på Tullins kafe hadde godt oppmøte. Månedlig arrangement (i forbindelse med stipendutbetalingen). Deltakelse både fra bachelor og master.

 

Sak 34/18: Finansiering av forskergrupper (D)

Orientering av forskergruppenes nåværende finansieringsgrunnlag. 3 grupper har betydelige midler fra NFR. Må tenke strategisk i forhold til bruk av midler. Skal IMKs basisfinansiering benyttes til å finansiere grupper som har betydleig finansiering fra HUMEVAL/NFR? HUMEVAL-midlene er ikke helt frie og støtter feks ikke frikjøp og vit ass (med mindre det er knyttet opp mot konkrete aktiviter). Diskusjon rundt tiltak for å sikre én felles, god SFF søknad. IMK må også sikre at det kommer gode initiativer på tvers av forskergruppene.

 

Sak 35 /18: Vikar (undervisning)  for Anders Fagerjord (permisjon i 4 år fra 1. november)

Sak 36/18: Saker til behandling i lukket møte

 • Innstilling til fast stilling som lektor, Screen Cultures
  Vedtak: Styret vedtar innstillingen
   
 • Innstilling til midlertidig stilling som postdoktor, Screen Cultures:
  Vedtak: Styret vedtar flertallets innstilling av kandidatene

 

Publisert 25. sep. 2018 12:59 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43