Styremøte 25. september

Innkalling og saksliste til styremøtet.

Forfall meldes styrets sekretær Aina Nessøe i god tid før møtet.

Saksliste

Sak 30/18: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

Instituttstyret godkjenner innkallingen og vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen:


Sak 31/18: Protokoll fra instituttstyrets møte 24. april 2018

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyrets møte 5. juni 2018.

Vedtaksforslag: Instituttstyret hadde ingen kommentarer til protokollen


Sak 32/18: Orienteringer fra ledelsen (O)

 • Saker ut over høsten: årsplan (tentativt om mål og tiltak) og budsjett, stillingsprosesser
 • Status søkere til instituttleder-stillingen og videre prosess
 • Status andre utlysninger ved IMK
 • Prosjektsøknader under arbeid høsten 2018/våren 2019. HFs fokus er på NFRs tematiske programmer
 • Studiesaker, fra studieleder
 • Økonomi (regnskap 2. tertial) ved administrativ leder
  vedlegg 1: Økonominotat
  vedlegg 2: Økonomirapport T2
  vedlegg 3: Prosjektrapport
 • IMK vertskap for SAR- forsker i 12 måneder
 • Ønske om å flytte tidspunkt for styremøtene til kl. 12.15

Sak 33/18: Orienteringer fra studentene (O)

Sak 34/18: Finansiering av forskergrupper (D)

Vedlegg 1: Diskusjonspunkter
Vedlegg 2: Utlysning FOU midler 2018

 

Sak 35/18: Saker til behandling i lukket møte

 

Publisert 18. sep. 2018 09:19 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43