Protokoll fra instituttstyremøte 4. februar 2020

Tilstede: Eiri Elvestad (styreleder), Jon Inge Faldalen (FVA), Liv Hausken (FVA), Vilde Schanke Sundet (MVA), Bjørnar Hjulstad (TAA), Kari Steen-Johnsen (ekstern), Johannes Langlo (studentrepresentant), Bjørnar Hjulstad (sekretær og vara for teknisk adm. ansatte)

 

Forfall: Marika Lüders, Eli Skogerbø, Katerina Houben, Kayla Marie Holderbein

Agenda

Saker til behandling i åpent møte


Sak 1/20: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen for dagens styremøte

Kari Steen-Johnsen og Liv Hausken undertegnet protokollen.

Sak 2/20: Protokoll fra instituttstyrets møte 10. desember 2019

Saksdokumenter: Protokoll fra instituttstyremøte 10. desember 2019
Vedtak: Instituttstyret godkjenner protokollen.

Orienteringssaker

Sak 3/20: Presentasjon av nye styremedlemmer

Styret presenterte seg selv med runde rundt bordet. 

O-Sak 4/20: Orientering fra ledelsen

- Nye ansatte

Ny studiekonsulent Stein Sølen Bjerkaker har overtatt ansvaret for bachelorprogrammet og årsenheten ved IMK.

Ny administrativ leder starter 17. februar.

- Gjennomføring av ARK

Styreleder informerte styret om ARK og prosessen rundt dette. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert for styret.  

- Plan for utredning av mastertilbudet ved IMK

Styreleder informerte om at utredningsarbeidet, som er en del av IMKs årsplan, starter nå, blant annet ved at flere spørsmål blir tatt opp på førstkommende undervisningsmøte. 

Styret ønsker at arbeidet forankres i staben, at arbeidsgruppen har et klart mandat, samtidig som at programrådet skal være vedtaksorgan ved eventuelle endringer i mastertilbudet.  

Ledelsen tar styrets innspill til etterretning.

- Søknadsinitiativer vår 2020 

Styreleder orienterte om søknadsinitiativer, blant annet om søknad om SFF.

Styret ønsker en nærmere utredning om konsekvenser av en evt SFF tildeling til IMK, på et senere stadium dersom en slik søknad blir aktuell. Styret ønsker også en diskusjon om midlertidige ansattes rolle i utvikling av søknader.

Ledelsen tar styrets innspill til etterretning.

O-Sak 5/20: Orientering fra studentene

Ingen orienteringssaker. 

O-Sak 6/20: Regnskap 2019

Saksdokumenter:

- Notat om IMKs økonomi

- Regnskap T3 2019

Styreleder informerte om det oppdaterte regnskapet for 2019.

Vedtakssaker

V-Sak 7/20: Møtedatoer 2020

Forslag til styremøtedatoer for resten av 2020:

21. april

9. juni

1. september

6. oktober

24. november

Vedtak: Styret godkjenner møtedatoene for 2020. Møtedatoene bes kunngjort for de faste medlemmene og staben.

Eventuelt

Styret ønsker en kort orienteringssak om styrets rolle i budsjettarbeid på ett av de kommende styremøtene.

Publisert 6. feb. 2020 09:59 - Sist endret 27. jan. 2021 14:44