Protokoll instituttstyremøte 7. september 2021

Tilstede: Eiri Elvestad, Liv Hausken, Rune Karlsen, Arnt Maasø, Anna Grøndahl Larsen, Helén Rummelhoff, Matilde Berg Fagerland, Jonas Nicolay Corneliussen, Rune Røsten (styremedlemmer), Kjetil Rødje (undervisningsleder), Stine Dalsøren (referat).

Tid og sted: 7. september 2021 12:15-14:30, møterom 410

Agenda

 

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 35/21: Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

V-Sak 36/21: Vedtak: Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyremøte 8. juni 2021

V-Sak 37/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 7. september 2021: Arnt Maasø og Helén Rummelhoff

 

Orienteringssaker

O-Sak 38/21: Orientering fra ledelsen

  • Covid-19. Tilbyr hybride, online og fysiske løsninger i høst. Oppgradering av undervisningsrom (205) til hybrid standard.
  • Semesterstart. Det er gjennomført sosiale arrangementer for alle kull. Det planlegges en faglig utvidet lunsj hvor både ansatte og studenter inviteres. Opptak av studenter - IMK har fylt rammene.
  • Budsjettprosess høsten 2021, IMK har fått foreløpige rammer for 2022, mens endelige rammer vedtas av fakultetsstyret i september. IMKs budsjett vedtas på styremøtet 30. november.
  • Status ansettelse av stipendiater. Stipendiat innenfor Polkom tilsatt. Kandidat på den åpne stillingen er tilsatt og starter snarlig. Stillingen innenfor Barn, unge og medier vil bli utlyst på ny. Utover dette er det tilsettinger av stipendiater på to eksterne prosjekter.

O-Sak 39/21: Orientering fra studentene

Ingen saker.

 

Diskusjonssaker

D-sak 40/21 Stillingsplan 2022-27

Saksdokument: Utkast til stillingsplan

Innspill fra diskusjonen tas med videre i utarbeiding av stillingsplanen.

 

D-sak 41/21: Nye stipendiatstillinger

Saksdokument: Fremleggsnotat

 

Eventuelt

Ingen saker

Publisert 24. sep. 2021 09:27 - Sist endret 1. feb. 2022 16:34