Innkalling instituttstyremøte 8. juni 2021

Det innkalles til styremøte ved IMK 8. juni 2021. Representanter som ikke kan delta, melder fra til styrets sekretær (Stine Dalsøren) så snart som mulig og senest innen kl. 12:00 den 4. juni 2021.

Tid og sted: 8. juni 2021 12:15-15:00, Zoommøte

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 24/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden

V-Sak 25/21: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.

V-Sak 26/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 8. juni 2021: ................... og .........................

Orienteringssaker

O-Sak 27/21: Orientering fra ledelsen
  • Covid-19
  • Stillingsplan
  • Mal utlysning PhD stillinger
  • Semesterstart

O-Sak 28/21: Orientering fra studentene

O-sak 29/21: Økonomirapport - 1. tertial 2021
Saksdokumenter:
 

Vedtakssaker

V-sak 30/21: Utlysning av stipendiatstilling Global Natives
Saksdokument: Utlysningstekst
Forslag til vedtak: Utlysningsteksten for stillingen godkjennes
 
V-sak 31/21: Utlysning av stipendiatstilling Photofake
Saksdokument: Utlysningstekst
Forslag til vedtak: Utlysningsteksten for stillingen godkjennes
 
V-sak 32/21: Forskerstillinger ved IMK
Saksdokument: Fremleggsnotat

 

Saker til behandling lukket møte

Sakene er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Saksdokumenter distribueres til stemmeberettigede styremedlemmer via lukket hjemmeside.

Vedtakssaker

V-sak 33/21 Ansettelse stipendiatstilling
Forslag til vedtak: Instituttstyret innstiller som stipendiat i tråd med intervjukomiteens rangering av søkerne
 
V-sak 34/21 Ansettelse forsker II, Digitox
Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner direktetilsetting i stillingen som forsker II

 

Eventuelt

Publisert 1. juni 2021 16:04 - Sist endret 1. feb. 2022 16:34