Innkalling instituttstyremøte 9. mars 2021

Det innkalles til styremøte ved IMK 9. mars 2021. Representanter som ikke kan delta, melder fra til styrets sekretær (Stine Dalsøren) så snart som mulig og senest innen kl. 12:00 5. mars 2021.

Tid og sted: 9. mars 2021 13:00-15:00, Zoommøte

Agenda

 

Saker til behandling i åpent møte

Sak 8/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 9/21: Protokoll fra instituttstyrets møte 2. februar 2021. Utpeking av to medlemmer til å godkjenne protokollen.

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyremøte 2. februar 2021

Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner protokollen

 

Orienteringssaker

O-Sak 10/21: Orientering fra ledelsen

  • Covid-19
  • Strategi 2030
  • Gjennomgang årsplan 2021-23
  • Resultater studier 2020
  • Utvalg for arbeidslivsrelevans
  • Nettside for forskningsmiljøet "Barn og medier" og mulig senter

O-Sak 11/21: Orientering fra studentene

 

Saker til behandling lukket møte

 

Vedtakssak

V-sak 12/21 Ansettelse forskerstilling Global Natives

Saken er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Saksdokumenter distribueres til stemmeberettigede styremedlemmer via lukket hjemmeside.

Forslag til vedtak: Ansettelse i forskerstilling vedtas

 

Eventuelt

Publisert 2. mars 2021 14:43 - Sist endret 1. feb. 2022 16:34