Innkalling instituttstyremøte 20 april 2021

Det innkalles til styremøte ved IMK 20. april 2021. Representanter som ikke kan delta, melder fra til styrets sekretær (Stine Dalsøren) så snart som mulig og senest innen kl. 12:00 den 16. april 2021.

Tid og sted: 20. april 2021 12:15-15:00, Zoommøte

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 13/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden
V-Sak 14/21: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.

Saksdokument: Protokoll fra instituttstyremøte 9. mars 2021

V-Sak 15/21  Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 20. april 2021: ................... og .........................

Orienteringssaker

O-Sak 16/21: Orientering fra ledelsen
  • Covid-19
O-Sak 17/21: Orientering fra studentene
O-Sak 18/21: Strategiprosess 2030 HF2030 – arbeidet med ny strategi for HF

Saksdokumenter:

Vedtakssak

V-Sak 19/21: Utlysning av stipendiatstilling Barn, unge og medier
Saksdokument: Utlysningstekst
Forslag til vedtak: Utlysningsteksten for stillingen godkjennes

Diskusjonssak

D-Sak 20/21: Forskerstillinger ved IMK
Saksdokument: Fremleggsnotat

Saker til behandling lukket møte

Sakene er unntatt offentlighet, jfr off.l. §25. Saksdokumenter distribueres til stemmeberettigede styremedlemmer via lukket hjemmeside.

Vedtakssaker

V-Sak 21/21 Forlengelse forskerstilling, prosjekt Barn og Internett - Risiko og rettigheter
Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar forlengelse av forskerstilling

 

V-Sak 22/21 Direktetilsetting som postdoktor (SKO 1352) - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF)  
Forslag til vedtak: Instituttstyret godkjenner direktetilsetting i stillingen som postdoktor.

 

V-Sak 23/21 Ansettelse stipendiatstilling, POLKOM
Forslag til vedtak: Instituttstyret innstiller som stipendiat i tråd med intervjukomiteens rangering av søkerne.

Eventuelt

 

 

Publisert 13. apr. 2021 17:28 - Sist endret 1. feb. 2022 16:34