Protokoll instituttstyremøte 30. november 2021

Tilstede: Eiri Elvestad, Anna Grøndahl Larsen, Arnt Maasø, Helen Rummelhoff, Rune Karlsen, Matilde Berg Fagerland, Jonas Nicolay Corneliussen, Rune Røsten (fom sak 61/21), Liv Hausken, Stine Dalsøren (referat).

Tid og sted: 30. november 2021 12:15-15:00, møterom 410 og zoom

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 56/21: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak om årsplan behandles før budsjett

V-Sak 57/21: Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.
 
V-Sak 58/21: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 30. november 2021: Arnt Maasø og Jonas Nicolay Corneliussen

Orienteringssaker

O-Sak 59/21: Orientering fra ledelsen.
  • Taina Bucher har fått professoropprykk
  • Kandidater tilbudt stipendiatstillinger knyttet til Global natives og Photofake har takket ja til stillingene
  • Nye styrerepresentanter for 2022 er valgt for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte (Anja Vranic og vara Truls Offerdal)
  • Covid: fysisk undervisning og hybride møter
O-Sak 60/21: Orientering fra studentene
Spørsmål om hybrid forelesninger fremover. IMK følger retningslinjene og har per nå lite undervisning igjen, men tilrettelegger ved behov. Planlegger fysisk undervisning våren 2022. Oppfordring om at studenter kan ta kontakt med forslag til faglig onsdagslunsj, et møte per semester vil være åpent for studenter.

Diskusjonssaker

D-sak 61/21 IMK strategi 2030 

Ledelsen tar styrets innspill med seg i det videre arbeid med strategien. Revidert strategiutkast sendes staben i forkant av styrets februarmøte for ytterligere innspill. IMKs strategi 2030 vedtas deretter på styremøte 8. februar 2022.

Vedtakssaker

V-sak 62/21 Budsjett for 2022
Saksdokument: Budsjettnotat
Vedtak: Det fremlagte budsjettet for 2022 vedtas
 
V-sak 63/21 Utlysning av førsteamanuensisstilling innen medieestetikk
Saksdokument: Utlysningstekst
Vedtak: Utlysningstekst godkjennes med en mindre endring som fremkom i møtet, og oversendes tilsettingsutvalget ved HF
 
V-sak 64/21 IMKs årsplan 2022-2023
Saksdokument: Utkast til årsplan
Vedtak: Årsplan for 2022-2023 vedtas med de endringer som fremkom i møtet

Eventuelt

Ingen saker
 
Publisert 15. des. 2021 15:05 - Sist endret 1. feb. 2022 16:34