Sigurd Allern

Professor emeritus

Bakgrunn og utdanning

Født i Sandnessjøen i 1946. Eksamen artium ved Trondheim katedralskole, 1965. Magister i sosiologi 1974, med sosialøkonomi og sosialmedisin som støttefag. Dr. politit i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen 1997.

Yrkesbakgrunn

Student og ansvarlig redaktør i Klassekampen 1969-72. Vitenskapelig assistent ved Institutt for anvendt sosialvitenskap (INAS), Yrkeshistorieprosjektet, 1971-73. Forskningsstipendiat i sosiologi 1975-76. Ansvarlig redaktør i Klassekampen 1979-95. Medieforsker ved Institutt for Journalistikk i Fredrikstad 1995-2003. Professor i journalistikk ved UiO fra 2003. Ved siden av denne stillingen: Professsor II ved Høgskolen i Volda (2007-2009), Bonnierprofessor Stockholms universitet 2008, gjesteprofessor ved Stockholms universitet fra 2009-2015 og gjesteprofessor (mars, 2015) ved Science Po i Toulouse, Frankrike.

Prosjektarbeid

Norsk deltaker i det europeiske forskningsprosjektet Adequate Information Management i Europe, finansiert av EUs 6 rammeprogram (2004-2007).  Prosjektleder for the Nordic Research Network in Journalism Studies, finansiert av NordForsk (2009-2011). Prosjektleder, nordisk prosjekt om mediering av politiske skandaler (2008-2010), finansiert av Rådet for anvendt medieforskning. Pågående prosjekt om utviklingen av profesjonell lobbyisme i Norge og Sverige.

Undervisning og faglige kompetanseområder

Kilder og kildekritikk, nyhetsanalyse, rammeanalyse, politisk kommunikasjon, journalistikkens forhold til PR-bransjen, nyhetsmedienes politiske økonomi.

Politiske tillitsverv

Leder av Fredskontoret i Trondheim 1965-66, organisasjonssekretær for to store protestaksjoner mot Vietnamkrigen 1966, leder i Sosialistisk Ungdomsforbund 1967-68, leder i ML-gruppene (MLG) 1971-73, leder i  AKP (m-l) og Rød Valgallianse (RV) 1973-75. Leder for Nesodden nei til EU 1993-94.

Publiserte monografier

 • Journalistikk og kildekritisk analyse (Cappelen Damm Akademisk, 2015)
 • Fjernsynsvalgkampen: Program, deltakere og maktkamp, 1961-2009 (Pax forlag, 2011)
 • Flokkdyr på Løvebakken: Søkelys på Stortingets presselosje og politikkens medierammer (Pax forlag 2001)
 • Nyhetsverdier: Om markedsvurdering og journalistikk i ti norske aviser (IJ-forlaget, 2001)
 • Mediekunnskap (3). Lærebok (NKS-forlaget, 1998)
 • Når kildene byr opp til dans: Søkelys på PR-byråene og journalistikken (1997)
 • Kildenes makt: Ytringsfrihetens politiske økonomi (2.,utvidet utgave, Pax forlag 1996)
 • Kildenes makt: Ytringsfrihetens politiske økonomi (1. utgave, Pax forlag, 1992)
 • Møkkagraverne og den kritiske tradisjonen. (Oktober forlag, 1998)

For artikler og redigerte antologier, se publikasjonsliste nedenfor.

Emneord: Medier og kommunikasjon, Journalistikk, Politisk kommunikasjon

Publikasjoner

Fjernsynsvalgkampen. Program, deltakere og maktkamp 1961-2009. Oslo 2009 (forthcoming): Pax forlag

”EU-journalistikk med nasjonale briller”, i Eide. Elisabeth & Anne Hege Simonsen: Dekke verden!: lærebok i utenriksjournalistikk. Oslo 2009: IJ-forlaget.

Skandalenes markedsplass. En antologi om mediedrev og politisk skandalisering (redaktører: Sigurd Allern og Ester Pollack). Bergen 2009: Fagbokforlaget

”Mediebilder av politikritikk. En analyse av hvordan sentrale nyhetsmedier har dekket Spesialenheten for politisaker 2005-2008”, (med Ester Pollack), i NOU 2009:12, Et ansvarlig politi. Åpenhet, kontroll, læring.

”This is the issue: Framing contests, public relations and media coverage”. Med Øyvind Ihlen. in Aalberg, Ströbäck and Ørsten (ed.): Communicating politics: Political communication in the Nordic Countries. Nordicom 2008, s. 233-248.

”From party press to independent observers? An analysis of election campaigns coverage prior to the general elections of 1981 and 2005 in two Norwegian newspapers. Nordicom Review 2007. Volum 28 (Jubileee), s. 63-79.

”The Case of Norway”. I: Understanding the Logic of EU Reporting from Brussels. Analysis of interviews with EU correspondents and spokespersons. Bochum, Germany 2007: Projekt verlag.

”Context, News Values and Relationships with Sources – Three Factors Determining Professional Practices and Media Reporting on European Matters”. Med Paolo Mancini, Olivier Baisnée, Aukse Balcytiene, Olivier Hahn, Mirela Lazar, Mart Raudsar. I: Reporting and Managing European News. Final Report of the Project ’Adequate Information Management i Europe 2004-2007. Bochum 2007, Germany: Projekt verlag.

”Fra politikermakt til journalistmakt. Programlederroller i fjernsynsvalgkampen 1961-2001”. i I valgkampens hete. Oslo 2004: Universitetsforlaget. S. 141-166.

”Nyhetsmediene og PR-bransjen”. I Medier, politikk og samfunn. Oslo 2004: Cappelen Akademisk Forlag. S. 142-175.

”Journalistic and Commercial News Values”. I Nordicom Review 1-2 (2002), s. 137-152.

Flokkdyr på Løvebakken. Søkelys på Stortingets presselosje og politikkens medierammer. Oslo 2001: Pax forlag

Nyhetsverdier. Om markedsorientering og journalistikk i ti norske aviser. Kristiansand 2001: IJ-forlaget.

”Kildene og mediemakten”. I M. Eide (red.): Til dagsorden: Journalistikk, makt og demokrati. Oslo 2001: Gyldendal akademisk.

Mediekunnskap (3). Oslo 1998: NKS-forlaget.
Politisk økonomi som teoretisk tilnærming i journalistikkforskning. Bergen: Institutt for medievitenskap, Universittet i Bergen.

Når kildene byr opp til dans. Søkelys på PR-byråene og journalistikken. Oslo 1997: Pax forlag.

Publikum, klagerne og Pressens Faglige utvalg. IJ-rapport 8/97. Fredrikstad: Institutt for Journalistikk.

Kildenes makt. Ytringsfrihetens politiske økonomi. Oslo (1996): Pax forlag.

Møkkagraverne og den kritiske tradisjonen. Essays. Oslo 1988: Oktober forlag

 • Allern, Sigurd & Blach-Ørsten, Mark (2021). Journalism on the edge: Introduction to special issue. Journalistica. ISSN 1901-6220. s. 6–9. doi: 10.7146/journalistica.v15i1.129411.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2021). When journalists loose their foothold. Swedish and Norwegian verification scandals in #Metoo movement coverage. Journalistica. ISSN 1901-6220. s. 114–138. doi: 10.7146/journalistica.v15i1.125415.
 • Allern, Sigurd (2021). Political Journalism in a Hybrid Media Landscape: A Scandinavian Policy Perspective. I Morrison, James; Birks, Jen & Berry, Mike (Red.), The Routledge Companion to Political Journalism. Routledge. ISSN 9780429284571. s. 94–102. doi: doi.org/10.4324/9780429284571.
 • Allern, Sigurd; Blach-Ørsten, Mark; Kantola, Anu & Pollack, Ester (2021). Development trends and challenges in Nordic political journalism. I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. ISSN 978-91-88855-28-2. s. 135–154. Fulltekst i vitenarkiv
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2021). Svängdörrarnas förlovade land. Lobbyismens betydelse för klassamhällets eliter. I Suhonen, Daniel; Therborn, Göran & Weithz, Jesper (Red.), Klass i Sverige : Ojämlikheten makten och politiken i det 21 århundradet . Arkiv Förlag. ISSN 9789179243487. s. 589–613.
 • Allern, Sigurd (2021). Mediekapitalet. Ägarskap, kontroll och ideologisk hegemoni i svenska nyhetsmedier. I Suhonen, Daniel; Therborn, Göran & Weithz, Jesper (Red.), Klass i Sverige : Ojämlikheten makten och politiken i det 21 århundradet . Arkiv Förlag. ISSN 9789179243487. s. 411–439.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2020). "Is something rotten" in the welfare states of Scandinavia? Nordic scandals from a Shakespearean perspective. Etica Pubblica. Studi su legalità e partecipazione. ISSN 2723-9012. 1(2), s. 49–66.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2020). The Role of Think Tanks in the Swedish Political Landscape. Scandinavian Political Studies. ISSN 0080-6757. 43(3), s. 145–169. doi: 10.1111/1467-9477.12180. Fulltekst i vitenarkiv
 • Allern, Sigurd (2019). Journalistikk som "faktasjekking". I Bjerke, Paul; Fonn, Birgitte Kjos & Mathisen, Birgit Røe (Red.), Journalistikk, profesjon og endring. Orkana Forlag. ISSN 9788281043589. s. 167–187.
 • Allern, Sigurd (2019). Lokaljournalistikk som et kollektivt gode. I Morlandstø, Lisbeth & Mathisen, Birgit Røe (Red.), Blindsoner og mangfold – en studie av journalistikken i lokale og regionale medier. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104-359-6. s. 305–319.
 • Allern, Sigurd (2019). Journalistiken i det (post)demokratiska samhället: en kritisk betraktelse. I Nygren, Gunnar & Wadbring, Ingela (Red.), På väg mot medievärlden 2030 – Journalistikens villkor och utmaningar. Studentlitteratur AB. ISSN 9789144125060. s. 337–358.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2019). New Nordic Noir: Political Scandals as Drama and Media Hunts. I Tumber, Howard & Waisbord, Silvio (Red.), The Routledge Companion to Media and Scandal. Routledge. ISSN 9780815387596. s. 129–137. doi: 10.4324/9781351173001-13.
 • Allern, Sigurd & Bjerke, Paul (2018). Papiravisens ni liv. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 35(3-4), s. 219–230. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2018-03-04-03.
 • Pollack, Ester; Allern, Sigurd; Kantola, Anu & Ørsten, Mark (2018). The New Normal: Scandals as a Standard Feature of Political Life in Nordic Countries. International Journal of Communication. ISSN 1932-8036. 12, s. 3087–3108. Fulltekst i vitenarkiv
 • Allern, Sigurd & Christian, von Sikorski (2018). Political Scandals as a Democratic Challenge: From Important Revelations to Provocations, Trivialities, and Neglect. Introduction. International Journal of Communication. ISSN 1932-8036. 12, s. 3014–3023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pollack, Ester & Allern, Sigurd (2018). Disclosure of Scandinavian telecom companies' corruption in Uzbekistan: The role of investigative journalists. European Journal of Communication. ISSN 0267-3231. 33(1), s. 73–88. doi: 10.1177/0267323117750697.
 • Allern, Sigurd & Ester, Pollack (2017). Journalism as a public good: A Scandinavian perspective. Journalism - Theory, Practice & Criticism. ISSN 1464-8849. 20(11), s. 1423–1439. doi: 10.1177/1464884917730945. Fulltekst i vitenarkiv
 • Allern, Sigurd (2017). The Role of the Media in Scandinavian Politics. I Nedergaard, Peter & Wivel, Anders (Red.), The Routledge Handbook of Scandinavian Politics. Routledge. ISSN 9781138905856. s. 174–186. doi: 10.4324/9781315695716-14.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2016). Nordic political scandals – Frequency, types and consequences, Mediated Scandals: Gründe, Genese und Folgeeffekte von Medialer Schandalenberichterstattung. Herbert von Halem Verlag. ISSN 9783869622033. s. 146–163.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2016). Swedish Advocacy Think Tanks as News Sources And Agenda Setters. Tidsskriftet Politik. ISSN 1604-0058. 19(1), s. 61–76. doi: 10.7146/politik.v19i1.27395.
 • Allern, Sigurd & Ester, Pollack (2016). Journalistik som kollektiv nytta. I Oscar, Westlund (Red.), Människorna, medierna & marknaden: Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring. Statens Offentlige utredningar, SOU 2016:30. ISSN 978-91-38-24433-3. s. 31–51.
 • Allern, Sigurd (2015). Politisk jounalistikk på norsk: sjangrer, journalistroller og maktrelasjoner. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585. s. 196–206.
 • Allern, Sigurd (2015). Pr-byråene og politikken. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585. s. 118–130.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). På jakt etter norsk politisk kommunikasjon. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 22(3).
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Introduksjon. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585.
 • Allern, Sigurd (2015). Foreign Correspondents in Norway: Covering a Small, Rich Country near the Artic. I Terzis, Georgios (Red.), Mapping Foreign Correspondents in Europe. Routledge. ISSN 978-0-415-71900-1. s. 192–202.
 • Pollack, Ester & Allern, Sigurd (2014). Criticism of the Police in the News. Discourses and Frames in the News Media's Coverage of the Norwegian Bureau for the Investigation of Police Affairs. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 35(1), s. 33–50. doi: 10.2478/nor-2014-0003.
 • Allern, Sigurd (2014). When Journalists Frame the News. I Fahlenbrach, Kathrin; Sivertsen, Erling & Werenskjold, Rolf (Red.), Media and Revolt. Strategies and Performances from the 1960's to the Present. Berghahn Books. ISSN 978-0-85745-998-5. s. 91–106.
 • Allern, Sigurd (2013). Kriminaliteten og mediene. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. s. 313–322. doi: 10.7146/ntfk.v100i3.70150.
 • Allern, Sigurd (2012). Journalistiken och kommersialiseringen. I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (Red.), Medierna och demokratin. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-07666-9. s. 233–262.
 • Allern, Sigurd; Kantola, Anu; Pollack, Ester & Blach-Ørsten, Mark (2012). Increased Scandalization. : Nordic Political Scandals 1980-2010. I Allern, Sigurd & Pollack, Ester (Red.), Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Nordicom. ISSN 978-91-86523-27-5. s. 29–50.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2012). The Marketplace of Scandals. I Allern, Sigurd & Pollack, Ester (Red.), Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Nordicom. ISSN 978-91-86523-27-5. s. 181–190.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2012). Mediated Scandals. I Allern, Sigurd & Pollack, Ester (Red.), Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Nordicom. ISSN 978-91-86523-27-5. s. 9–28.
 • Allern, Sigurd (2011). PR, politics and democracy. Central European Journal of Communication. ISSN 1899-5101. 4(1), s. 123–137.
 • Allern, Sigurd & Blach-Ørsten, Mark (2011). The news media as a political institution. A Scandinavian perspective. Journalism Studies. ISSN 1461-670X. 12(1), s. 92–105. doi: 10.1080/1461670X.2010.511958.
 • Roppen, Johann & Allern, Sigurd (2010). Journalistikkens samfunnsoppdrag. I Roppen, Johann & Allern, Sigurd (Red.), Journalistikkens samfunnsoppdrag. IJ-forlaget. ISSN 978-82-7147-346-4. s. 11–34.
 • Allern, Sigurd (2010). From party agitators to independent pundits, The changed historical roles of newspaper and television journalists in Norwegian election campaigns. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. ISSN 1601-829X. 8, s. 49–67.
 • Ihlen, Øyvind; Allern, Sigurd; Thorbjørnsrud, Kjersti & Waldahl, Ragnar (2010). The world on television: Market-driven, public service news. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 31(2), s. 31–45.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2009). Den mediale skandalen. I Allern, Sigurd & Pollack, Ester (Red.), Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0847-0. s. 9–26.
 • Allern, Sigurd (2009). Flokkjakt med anfører. LO-leder i mediedrev. I Allern, Sigurd & Pollack, Ester (Red.), Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0847-0. s. 49–82.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2009). Skandalenes markedsplass. I Allern, Sigurd & Pollack, Ester (Red.), Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0847-0. s. 193–206.
 • Allern, Sigurd (2009). The construction of Europe in communication and media research. I Vartanova, Elena & Pavlikova, Marina (Red.), Nordic Media: Concepts and Current Issues. Moscow University Press. ISSN 9785211057944. s. 9–23.
 • Allern, Sigurd (2009). EU-journalistikk med nasjonale briller. I Eide, Elisabeth & Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. IJ-forlaget. ISSN 978-82-7147-309-9. s. 175–190.
 • Allern, Sigurd & Ester, Pollack (2009). Politikritikk i nyhetsbildet. I Ingebrigtsen, Helene; Kleiven, Maren Eline & Flaatten, Sverre (Red.), Demokrati, kontroll og tillit. PHS-forskning. ISSN 82-7808-068-2. s. 77–99.
 • Ihlen, Øyvind & Allern, Sigurd (2008). This is the issue: Framing contests, public relations and media coverage. I Strömbäck, Jesper; Ørsten, Mark & Aalberg, Toril (Red.), Communicating politics: Political communication in the Nordic Countries. Nordicom. ISSN 9789189471634. s. 233–248.
 • Allern, Sigurd (2007). The Case of Norway. I Research Consortium, AIM (Red.), Understanding the Logic of EU Reporting from Brussels. Analysis of interviews with EU correspondents and spokespersons. Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur. ISSN 978-3-89733-160-0. s. 111–120.
 • Mancini, Paolo; Allern, Sigurd; Baisnée, Olivier; Balcytiene, Aukse; Hahn, Olivier & Lazar, Mirela [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). Context, News Values and Relationships with Sources - Three Factors Determening Professional Practices and Media Reporting on European Matters. I Research Consortium, AIM (Red.), Reporting and Managing European News. Final Report of the Project "Adequate Information Management in Europe" 2004-2007". Projekt Verlag - Verlag für Wissenschaft und Kultur. ISSN 978-3-89733-171-6. s. 117–153.
 • Allern, Sigurd (2007). From party press to independent observers? an analysis of election campaign coverage prior to the general elections of 1981 and 2005 in two Norwegian newspapers. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 28(jubilee ), s. 63–79.
 • Allern, Sigurd & Linge, Ulrikke (2006). The Case of Norway. I AIM, Research Consortium (Red.), Understanding the Logic of EU Reporting in Mass Media. Analysis of EU media coverage and interviews in editorial offices in Europe. Project Verlag. s. 123–136.

Se alle arbeider i Cristin

 • Allern, Sigurd (2020). Kampen om Campus Nesna. Orkana Forlag. ISBN 978-82-8104-441-8. 308 s.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2019). Källkritik! Journalistik i lögnens tid. Studentlitteratur AB. ISBN 9789144126760. 346 s.
 • Allern, Sigurd (2018). Journalistikk og kildekritisk analyse. 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202562557. 295 s.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024585. 368 s.
 • Allern, Sigurd (2015). Journalistikk og kildekritisk analyse. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40581-6. 277 s.
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp & Pollack, Ester (2013). New Nordic Journalism Research. Challenges and Perspectives. Nordicom Review vol 34 Special Issue December 2013. Nordicom. ISBN 978-91-86523-83-1. 34(Special Issue December 2013).
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2012). Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Nordicom. ISBN 978-91-86523-27-5. 211 s.
 • Allern, Sigurd (2011). Fjernsynsvalgkampen. Program, deltakere og maktkamp 1961 - 2009. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3218-4. 400 s.
 • Roppen, Johann & Allern, Sigurd (2010). Journalistikkens samfunnsoppdrag. IJ-forlaget. ISBN 978-82-7147-346-4. 264 s.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2009). Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0847-0. 225 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Allern, Sigurd & Allern, Tor-Helge (2021). Nesna Nord og ned. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Allern, Sigurd & Allern, Tor-Helge (2021). Stopp intrigene mot Sandnessjøen som hovedsykehus. Helgelands Blad.
 • Allern, Tor-Helge & Allern, Sigurd (2021). Luftige drømmer om Toven. Helgelands Blad.
 • Allern, Tor-Helge & Allern, Sigurd (2021). Nesna Nord og ned . Helgelands Blad.
 • Sunnercrantz, Liv; Ahrne, Göran; Alfonsson, Johan; Allern, Sigurd; Andersson, Hampus & Bäckman, Olof [Vis alle 33 forfattere av denne artikkelen] (2021). Ojämlikheten fördjupas i det svenska klassamhället. Dagens nyheter. ISSN 1101-2447.
 • Allern, Sigurd (2020). Fusjon uten kvalitet, autonomi uten samfunnsansvar. I Allern, Sigurd (Red.), Kampen om Campus Nesna. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104-441-8. s. 174–187.
 • Allern, Sigurd & Allern, Tor-Helge (2020). En byråkratstyrt likvidasjon. I Allern, Sigurd (Red.), Kampen om Campus Nesna. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104-441-8. s. 131–143.
 • Allern, Sigurd & Lillevik, Raymond (2020). "Badestudier" som nedleggingsretorikk. I Allern, Sigurd (Red.), Kampen om Campus Nesna. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104-441-8. s. 47–63.
 • Allern, Sigurd (2020). Nesnas opprør mot den urbane arrogansen. I Allern, Sigurd (Red.), Kampen om Campus Nesna. Orkana Forlag. ISSN 978-82-8104-441-8. s. 13–23.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2019). "Is something rotten" in the welfare states of Scandinavia? Nordic political scandals in a Shakespearean perspective.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2019). True or false? The difficult art of political fact-checking in Norwegian and Swedish journalism.
 • Allern, Sigurd (2018). Journalistikk som "faktasjekking".
 • Allern, Sigurd (2017). Falske nyheter som "alternative fakta". Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Allern, Sigurd (2017). En "excellent" svensk skandale. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Allern, Sigurd (2016). Storytelling i journalistiken. I Almqvist, Kurt (Red.), Medielandskapet. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stifelse för allmännyttiga ändamål. ISSN 978-91-89672-79-6. s. 59–65.
 • Allern, Sigurd (2015). Schibsted-avisenes svanesang. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (2015). Konklusjon. I Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli & Allern, Sigurd (Red.), Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. ISSN 9788215024585. s. 298–304.
 • Allern, Sigurd (2015). Från nyhetspress til pengapress: Om en hysterisk mediebranch som grävde sin egen grav. ETC. ISSN 1654-6423. s. 32–37.
 • Allern, Sigurd (2015). Svängdörrarnas förlovade land. ETC. ISSN 1654-6423. s. 26–30.
 • Allern, Sigurd (2014). Politiske skandaler. I Kolstrup, Søren; Agger, Gunhild; Jauert, Per & Schrøder, Kim (Red.), Medie- og kommunikationsleksikon. Samfundslitteratur. ISSN 9788759314814.
 • Allern, Sigurd (2014). Framing. I Kolstrup, Søren; Agger, Gunhild; Jauert, Per & Schrøder, Kim (Red.), Medie- og kommunikationsleksikon. Samfundslitteratur. ISSN 9788759314814.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2014). Publiken och journalistiken. I Ulla, Carlsson (Red.), Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013. Nordicom. ISSN 978-91-86523-93-0. s. 167–168.
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp & Pollack, Ester (2013). New Nordic journalism research : introduction. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 34(special ), s. 7–10.
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp & Pollack, Ester (2013). Introduction. New Nordic Journalism Research. Nordicom Review. ISSN 1403-1108. 34(Special Issue December 2013).
 • Allern, Sigurd (2013). NRKs politiske feighet. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 22–22.
 • Allern, Sigurd (2013). Journalistikk: et offentlig gode. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Allern, Sigurd (2012). De lange linjers mann. Rune Slagstad tar leseren med på en tidsreise. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Allern, Sigurd (2012). Scandal! News International and the rights of journalism. Journalism Practice. ISSN 1751-2786. doi: 10.1080/17512786.2012.717793.
 • Allern, Sigurd (2012). Fredsarbeid i NATO-pressens tid. I Røed-Larsen, Sverre & Hjort-Larsen, Anne (Red.), I strid for fred. Kolofon forlag. ISSN 978-82-300-0991-8. s. 146–148.
 • Allern, Sigurd (2011). Undersøkende journalistikk - En innføring. Rødt!. ISSN 1504-4777. s. 172–175.
 • Allern, Sigurd (2011). Journalistikken og livet etter døden. I Krogh, Torbjörn von (Red.), #Journalistroll. Bakgrund till - och debatt om - jornalistrollens förändring. Sim(O), Stiftelsen institutet för mediestudier. ISSN 978-91-978894-4-5. s. 115–126.
 • Allern, Sigurd (2011). En lovsang til papiravisen. Norsk Medietidsskrift. ISSN 0804-8452. 18(3), s. 297–230.
 • Allern, Sigurd (2009). Skandaler i norsk politikk. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 17(1), s. 86–90.
 • Allern, Sigurd (2007). Journalistikkens samfunnsoppdrag - et børsnotert ideal?
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2007). After the fall og the Party press: Are journalists a new type of political actors? Case studies of two recent political scandals in Scandinavia.
 • Allern, Sigurd (2007). LOs leder i mediedrev. En analyse av LO's fagblader i Yssen/Valla-konflikten.
 • Allern, Sigurd (2007). Medieskandaler, lekkasjer og granskning.
 • Allern, Sigurd (2007). I stormens øye. En analyse av hvordan seks Oslo-aviser dekket konflikten mellom Valla/LO og Ingunn Yssen i perioden 11.-31.januar 2007.
 • Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2018). Svängdörrarnas förlovade land. Lobbyismens betydelse för klassamhällets eliter. Katalys.
 • Allern, Sigurd (2018). Mediekapitalet. Ägarskap, kontroll och ideologisk hegemoni svenska nyhetsmedier. Katalys.
 • AIM, Research Consortium; Allern, Sigurd; de Bens, Els; Heikkilä, Heiiki; Golding, Peter & Baisnée, Olivier [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Understanding the Logic of EU Reporting in Mass Media. Analysis of EU media coverage and interviews in editorial offices in Europe. Project Verlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2008 15:11 - Sist endret 5. apr. 2022 15:05