Lanserer Norges første master i politisk kommunikasjon

Hvordan endrer sosiale medier og lobbyvirksomhet norsk politikk? Det er to av temaene når Universitetet i Oslo starter Norges første master i politisk kommunikasjon.

Statsminister Erna Solberg bruker sosiale medier aktivt i sin kommunikasjon med velgere. Her under Arendalsuka i valgkampen 2017. Foto: Jørgen braastad, VG / NTB scanpix

Den nye masteren har fått tittelen Master in Media Studies with a specialisation in political communication, og er altså den første av sitt slag i Norge. Studiet har oppstart høsten 2019, ved Institutt for medier og kommunikasjon.

- Studiet tar sikte på å se nærmere på politisk kommunikasjon i en nordisk setting, forteller professor Øyvind Ihlen, som er leder av det nye masterprogrammet.

- Vi definerer politisk kommunikasjon vidt, og er interessert i hvordan borgere, politiske partier, journalister, byråkrater – kort sagt alle politiske aktører – kommuniserer. For eksempel for å få satt ting på agendaen, eller for å få konkrete politiske saker avgjort, forklarer han.

Norden kommer til å stå sentralt i dette studiet. Den nordiske modellen skiller seg ut, og det gjør det både interessant og relevant å sammenligne forholdene i Norden med resten av verden, sier Ihlen.

- Vi er interessert i å ha nordisk perspektiv, fordi Norden er særpreget, med små nasjoner, sosialdemokratiske tradisjoner og et utstrakt samarbeid mellom næringslivet og politikken. Norden har også et mediemangfold og en bruk av sosiale medier som er formidabel høy sammenlignet med andre nasjoner.

Professor Øyvind Ihlen. Foto: UiO

Norden kjennetegnes også av et lavt konfliktnivå og en såkalt korporativ tradisjon – et tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet, hvor interesseorganisasjoner setter seg sammen med politikerne og kommer til enighet. Den korporative tradisjonen har stått spesielt sterkt i Norge, men er nå under press, sier Ihlen.

- Den korporative tradisjonen har vært i endring over lengre tid. Lobbyvirksomhet øker og kommer i tillegg til eller erstatter den korporative kanalen.

Masteren ser også på hvordan en endret mediehverdag har påvirket den nordiske modellen.

- Noen av spørsmålene vi diskuterer, er hvordan den nye konteksten, med sosiale medier, påvirker politiske maktkamper. Hvordan påvirker dette politikernes behov for å ta i bruk disse plattformene? Hvordan arter maktkampen i samfunnet seg når folk tar i bruk sosiale medier og du får et bakland av folk som støtter opp under en annen forståelse av virkeligheten enn den du finner andre steder? Mediehverdagen har endret seg fundamentalt, og disse tingene skal vi reflektere i den nye masteren, sier Ihlen.

Masteren vil ha tre spesifikke emner innen politisk kommunikasjon. Ett tar for seg konteksten, altså hva det vil si å jobbe med politikk i Norden, valgsystemer, den sosialdemokratiske tradisjonen, og hva slags mediesystemer vi har.  Et annet emne vil se på opinionsdannende prosesser og et tredje emne vil se på strategisk kommunikasjon i politiske saker.

Studiet passer for studenter som har bakgrunn innen medier, PR/strategisk kommunikasjon, eller politisk kommunikasjon på bachelornivå, sier Ihlen.

For studentene vil det være nyttig med en master i politisk kommunikasjon når de skal ut i arbeidslivet.

- Det å kjenne til politisk kommunikasjon er helt sentralt for alle som skal jobbe overordnet med strategisk kommunikasjon i en virksomhet. Det er nyttig å skjønne hvordan politisk kommunikasjon foregår, og hvordan opinionsdannende prosesser og lobbyvirksomhet fungerer.

Ihlen mener studentene vil ha mange jobbmuligheter med en slik master.

- Du kan for eksempel jobbe med politisk kommunikasjon i virksomheter eller i utdanningssektoren. Dette er en type kunnskap som nær sagt alle burde ha i samfunnet, sier Ihlen.

For utenlandske studenter kan det være nyttig å ha kjennskap til den nordiske modellen.

- Det nordiske fokuset er viktig fordi man får et sammenligningsgrunnlag med ens egen region, ens eget land. Den sosialdemokratiske tradisjonen, det lave konfliktnivået og den gode økonomiske utviklingen er sider ved den nordiske konteksten som er interessant sett utenfra, blant annet fordi den nordiske modellen holdes fram som en mulig modell for andre steder.

Ihlen understreker at dette ikke er et studium som feirer den nordiske modellen.

- Dette er et akademisk studie hvor man ser på fordeler og ulemper ved denne modellen, og ser på hvordan den er under press.

Master in Media Studies with a specialisation in political communication starter opp høsten 2019. Søknadsfrist for søkere utenfor EU/EEA er 1. desember, for EU/EEA-borgere 15. april, og for nordiske borgere og søkere med oppholdstillatelse 15. april.

Av Toril Haugen
Publisert 24. okt. 2018 13:44 - Sist endret 24. okt. 2018 14:02