Masteroppgavepresentasjon: Sort gull og grønt besvær

Sol Sigurjonsdottir presenterer sin masteroppgave: Sort gull og grønt besvær. Retorisk analyse av forhandlingene om«det grønne skiftet» i norsk oljebransje. Presentasjonen har en varighet på opptil 30 minutter og er åpen for alle. 

Sammendrag av masteroppgaven:

Denne masteroppgaven undersøker hvordan norsk oljebransje forholder seg til begrepet «det grønne skiftet». Begrepet har vært en gjenganger i den norske medieoffentligheten de siste årene, og knyttes gjerne til endringer samfunnet må gjøre for å motvirke menneskeskapte klimaforandringer. Olje- og gassvirksomhet er en av Norges viktigste inntektskilder. Oljeindustrien og norske myndigheter argumenterer for at det vil være behov for økt utvinning av olje og gass i flere tiår fremover. Samtidig har Norge gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å betydelig redusere landets klimagassutslipp. Kritiske røster mener at olje og gassindustrien må bidra til det grønne skiftet, men hva det grønne skiftet består i er det store uenigheter om.

Denne masteroppgaven bruker retorisk toposteori for å se nærmere på hvordan forhandlingene om begrepet det grønne skiftet foregår i petroleumssektoren. Topos er
forankret i felles steder, delte oppfatninger og verdier. I denne masteroppgaven er det pekt ut
fire overordnede tematiske topos som brukes i møte med begrepet det grønne skiftet. Disse
fire tematiske «stedene» rommer ulike argumenter som samlet brukes som et tematisk forsvar av oljebransjen. Disse argumentene kretser rundt topos som i denne studien kalles
kommunikasjon, velferd, teknologi og energisystemer.

Meningsskapingen rundt begrepet det grønne skiftet vil kunne ha innvirkninger på
hvordan den offentlige debatten rundt norsk oljefremtid vil være. Hvilke oppfatninger som
blir rådende kan ha innvirkning på hvordan vi ser på fremtiden for Norge som klima- og
oljenasjon.

Publisert 12. nov. 2018 13:29 - Sist endret 12. nov. 2018 13:29