Masteroppgavepresentasjon: "Kjære Mark..."

Pernille Humborstad Stenvik presenterer sin masteroppgave: "Kjære Mark...": En retorisk studie av debatten om Facebook sitt samfunnsansvar.

Sammendrag:

Denne studien tar tak i en svært aktuell tematikk innen medier og deres forhold til samfunnet de opererer i. Det dreier seg om endrede maktforhold både nasjonalt og globalt, om nye forventninger til nye aktører, samt beskyttelsen av demokratiske verdier som ytringsfrihet.

Spenningspunktet i studien foregår i medienes relasjon til teknologi, og hvordan maktforholdet mellom ulike aktører endres i et digitalt medielandskap. Studien fokuserer på Facebook, og hvordan plattformen kan sies å utfordre etablerte forståelser av ytringsfrihet, sensur og redaktøransvar i en digital offentlighet. Undersøkelsen ser på hvordan utvalgte aktører bruker retoriske virkemidler for å fremme argumenter om sine forventninger til Facebook sitt samfunnsansvar. Den tar utgangspunkt i debatten om Facebook og det ikoniske krigsfotografiet, ”napalm-piken” som fikk stor oppmerksomhet høsten 2016. Det benyttes et kvalitativ metodeopplegg i form av en retorisk analyse av fem tekster. Analysen tar sikte på å identifisere hvilke aktører som deltok i debatten, samt hvilke retoriske virkemidler aktørene bruker for å fremme sitt perspektiv og overbevise sine tilhørere. Analysen er også ute etter å identifisere hvilke argumenter som fremmes om Facebook sitt samfunnsansvar. 

Funnene viser at bruken av retoriske virkemidler varierer avhengig av hvem som står bak teksten og hvilken interesse de har hatt i debatten. Deres agenda er avgjørende for i hvilken grad de tre retoriske appellformene ethos, logos og pathos brukes. En hovedtendens er at i flere av de norske bidragene brukes en sterk følelsesmessig appell, og de har et personlig preg. Det legges mye vekt på demokratiske verdier som må beskyttes for enhver trussel, og i disse tekstene fremstilles Facebook som en hindring av ytringsfrihet. Det understrekes at demokratiske grunnpilarer står på spill dersom det ikke skjer en endring. Rollen de ulike aktørene har preger om appellen bygger på følelser eller rasjonell argumentasjon. Argumentene som fremmes varier mellom de ulike aktørene, men det finnes en konsensus som hevder Facebook i større grad må anerkjenne sitt samfunnsansvar, både i denne saken og i fremtiden, særlig når deres rolle i samfunnet blir større som fører til at deres makt også øker.

Publisert 7. juni 2018 21:30 - Sist endret 8. juni 2018 17:18