Behandling av personopplysninger i studentprosjekter

Retningslinjer til veiledere og studenter som skriver oppgaver som innholder personidentifiserende data.

Retningslinjer fra Norsk senter for forskningsdata (NSD)

1. Veileder har alltid et særskilt ansvar i studentprosjekter. Dette er fordi studenter etter loven ikke kan settes opp som prosjektansvarlige i forskningsprosjekter. Ansvarlig må være en ansatt ved institusjonen, IMK.

2. All forskning/studentprosjekter med personopplysninger må meldes til NSD. NSD vurderer hvordan veileder i samarbeid med studenten behandler personopplysninger. Medisinsk forskning og helseforskning følger andre og strengere regler og må meldes inn i Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

3. All forskning/studentprosjekter med personopplysninger må ha en entydig og identifiserbar eier. Dvs i studentprosjekter er dette veileder. Veileder må derfor guide studenten og påse at all lagring, behandling og bearbeiding av personinformasjon foregår på tekniske løsninger som er godkjent for dette. Se lagringsguide for personsensitiv informasjon.

4. NSD kan gi felles vurdering til enkelte studentprosjekter, hovedsakelig årsstudium eller prosjekt på bachelornivå. Dette kan være en god løsning for prosjekter med felles tematikk og hvor tidsrommet for gjennomføring av oppgavene er knapp.

UiO har opprettet personvernkontakter på de ulike enhetene ved universitetet. Studenter og ansatte ved det humanistisk fakultet kan kontakte personvernkontakt@hf.uio.no ved spørsmål.

Andre nyttige lenker kan være:

 

Publisert 2. okt. 2019 14:05 - Sist endret 6. okt. 2021 14:18