Lesesalsreglement for bruk av IMKs lesesaler

Gjelder rom 231, 232 og 415

1.1 Virkeområde

 • Lesesal og mastersalene er lesesaler for studenter ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Lesesalsreglementet gjelder all bruk av lesesalene. Alle som benytter lesesalen plikter å sette seg inn i og følge reglementet. Ved å benytte lesesalen godtar du reglementet. Alle som benytter lesesalen plikter også å holde seg orientert om og følge de annonseringer som omtales i dette reglementet.

1.2 Åpningstider og tilgang

 • Lesesalene er normalt åpen for bruk mellom 06.00-24.00 mandag-fredag, og mellom 07.45-24.00 lørdag-søndag. Opphold i lesesalen utenfor disse tidsrommene skal ikke forekomme. IMK og UiO forbeholder seg retten til å endre åpningstider uten nærmere varsel. I høytider og om sommeren har bygningene andre åpningstider enn normalt.
 • Det er kun personer med aktiv studierett ved IMKs studieprogrammer som har tilgang til å bruke lesesalene. Mastersalene er kun for instituttets masterstudenter, mens lesesalen (rom 232) er åpen for alle aktive studenter ved IMK. Alle studenter på IMK får automatisk tilgang til lesesalen senest to uker etter at studieretten er aktivert. Avvik meldes til info@media.uio.no.
 • Adgang til lesesalen krever at du er aktiv student, med gyldig studentkort og personlig kode (PIN). Studentkort må kunne fremvises på forespørsel.

1.3 Ansvarsbegrensning

 • IMK tar ikke ansvar for eiendeler som forsvinner fra lesesalen. 

2.1 Fast mastersalsplass

 • Aktive masterstudenter på studieprogrammer ved IMK kan søke om fast lesesalsplass for ett semester av gangen. Søknadsfrister for tildeling av plass er for høstsemesteret 1. september, og vårsemesteret 1. februar. 
 • Du må søke om fast lesesalsplass som angitt på instituttets nettside om mastersalsplass. Søknad sendes normalt via nettskjema. 
 • Fordeling av faste plasser foretas av lesesalsansvarlig. Masterstudenter i siste semester blir prioritert, og fulltidsstudenter på normert tid blir prioritert før studenter med redusert studieprogresjon og studenter som er forsinket i studiene. Andre forhold kan også bli tatt hensyn til etter vurdering av lesesalsansvarlig.
 • Tildeling vil normalt skje kort tid etter søknadsfrist.
 • Har du fast plass og vet du skal være borte i en lengre periode – still din plass til disposisjon. Dette skal meldes til lesesalsansvarlig.
 • Fast plass skal normalt ryddes før neste semester begynner, dvs innen 15. august og innen 15. januar. Plasser som ikke er ryddet ved tildeling av faste plasser vil bli ryddet. Alt som ligger på pulten vil bli oppbevart av studieadministrasjonen i én måned og deretter kastet.
 • Unntak fra regelen om rydding av fast lesesalsplass kan gjøres i det tilfelle at studenten har søkt om og ser det som sannsynlig at han/hun vil få tildelt samme plass også neste semester. I det tilfelle at studenten allikevel ikke får tildelt samme plass, skal den ryddes og frigjøres for ny bruker senest samme dag som tildeling av plasser annonseres.

2.2 Tap av mastersalsplass

 • Fast plass er forbeholdt studenter som har behov for et sted å arbeide, og ved tildeling av fast plass må plassen benyttes minst 3 ganger i uken. Brudd kan føre til at studenter mister sin plass for gjeldene semester. 
 • Dersom en plass ikke tas i bruk innen midten av gjeldene semester, blir plassen tildelt neste student på listen. Frist for å ta i bruk fast plass er for høstsemesteret 15. oktober, vårsemesteret 15. mars.
 • Studenter som står i fare for å miste fast plass mottar varsel på student e-posten. 

2.3 Åpen lesesal (rom 231)

 • Den åpne lesesalen kan benyttes av alle aktive studenter ved IMK. 
 • Førstemann-til-mølla prinsippet gjelder fra dag til dag. Frie plasser skal ryddes hver kveld slik at de er tilgjengelige for andre dagen etter. Har du vært borte fra plassen i mer enn to timer, kan andre fritt benytte plassen.

3 Orden og oppførsel

 • Vis hensyn! Det skal være arbeidsro på lesesalene. Forstyrrende samtaler, høytlesning, ubehagelig lukt og støy skal ikke forekomme. Mobilen skal være stilt på lydløs.
 • Du skal ikke spise på lesesalene. Brukte kopper og annet skal ryddes vekk hver dag av den enkelte. Forskningsparkens kopper, fat og servise skal leveres tilbake til kantinen.

4 Lesesalsansvarlig

 • Lesesalsansvarlig oppnevnes av studieadministrasjonen ved IMK. Lesesalsansvarlig behandler søknader om fast lesesalsplass og er ansvarlig for at lesesalsreglementet følges. Brudd på lesesalsreglene kan meldes til lesesalsansvarlig@media.uio.no.

5 Sanksjoner

 • Lesesalsansvarlig har fullmakt til rydde lesesalsplasser til studenter som ikke overholder lesesalsreglementet eller ikke gjør aktiv og regelmessig bruk av sin tildelte, faste plass. Bøker som oppbevares på friplasser i over to timer uten at noen bruker plassen kan fjernes umiddelbart. Bøker og eiendeler som fjernes av lesesalsansvarlig blir oppbevart i en gjenglemtkasse i 4 uker før det sendes til hittegodsavdelingen ved UiO.
 • Gjentatte eller grove brudd på lesesalsreglementet kan føre til at man mister retten til å bruke lesesalene. Studenter som ved gjentatte ganger ikke overholder lesesalsreglementet får skriftlig advarsel til student e-post ved UiO. Har studenten mottatt mer enn to slike advarsler, eller bruddet på reglementet er grovt, risikerer man bortvisning fra lesesalene. Studenten har mulighet til å påklage denne avgjørelsen til instituttet.


Spørsmål knyttet til lesesalene sendes til lesesalsansvarlig@media.uio.no eller studieinfo@media.uio.no

Av Lesesalsansvarlig IMK: Mia Johnsen
Publisert 13. feb. 2018 09:52