Disputas: Musikk som diktkritikk

Cand.philol. Håvard Enge ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Music Reading Poetry – Hans Zender’s Musical Reception of Hölderlin

Håvard Enge

Når en komponist bruker et dikt i sin musikk, forandres diktet. Komponisten betoner enkelte ord og aspekter på bekostning av andre. Vi kan si at musikken ”leser” diktet.  Men det er ikke snakk om noen kopi. Etter Håvard Enges mening kan en ”musikalsk lesning” tvert i mot være en kritikk på linje med moderne diktanalyse.

Dette skjer ikke først og fremst når musikken forsøker å etterligne ”hva som menes” i diktet, men når den utforsker ”måten det menes på”, hevder Enge.

Enge tar utgangspunkt i den tyske samtidskomponisten Hans Zender (f. 1936) og hans musikalske lesninger av diktene til Friedrich Hölderlin (1770-1843).  Enge forstår Zenders Hölderlin-musikk som en del av en moderne og språkkritisk måte å lese dikteren på. Særlig viktig i denne tradisjonen er Adorno, som så på de fragmentariske og uavsluttede diktene til Hölderlin som tidlige uttrykk for modernismen.

Enge viser at Zenders musikk tar konsekvensen av Hölderlins kompleksitet. De labyrintiske språklige konstruksjonene og de plutselige bruddene i Hölderlins tekst inspirerer Zender til å videreutvikle sitt eget musikalske uttrykk. Samtidig er Zenders musikalske lesninger kritiske bidrag til forståelsen av ”måten det menes på” i Hölderlins dikt, hevder Enge.

Med sin avhandling ønsker Enge dermed å demonstrere hvordan det er en gjensidig og kompleks påvirkning mellom de ulike kunstartene og kritikken av dem.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 7. september 2011, Salen i ZEB-bygningen, Blindern, kl. 16.15: “Fragmente - Stille, An Diotima in the Context of Luigi Nono's Oeuvre”

Bedømmelseskomité

  • Professor Arnfinn Bø-Rygg, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Førsteamanuensis Berthold Hoeckner, Universitetet i Chicago (andreopponent)
  • Professor Martin Zenck, Universitetet i Würzburg (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Erling Guldbrandsen

Veileder

  • Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo

Arrangør

Institutt for musikkvitenskap
Publisert 7. des. 2020 11:22 - Sist endret 7. des. 2020 11:22