Disputas: Johan Svendsens komponistverksted og musikalske stil

Cand.philol. Bjørn Morten Christophersen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Panoramic Constraints: A Study of Johan Svendsen’s Musical Sketches and Exercises

Bjørn Morten Christophersen

En symfoni i komponistens fantasi og som klingende verk: Hva er forholdet mellom dem? Hva skjer når en komponist utvikler sine auditive forestillinger på notepapiret? Hvordan trener han på å skape et musikalsk verk? I en ny doktorgradsavhandling presenterer Cand.philol. Bjørn Morten Christophersen den første fullstendige kartleggingen av Johan Svendsens skisser og komposisjonsøvelser. Avhandlingen drøfter forholdet mellom Svendsens arbeidsmetoder og det klingende resultat.

Komponisten Johan Svendsen (1840-1911) er en av Norges mest sentrale 1800-tallskomponister, og han holdt en betydelig posisjon som dirigent i Europa. Likevel er musikken hans inntil nylig lite forsket på. I ungdomstiden var Svendsen en selvlært og produktiv populærkomponist i Christiania, men håndverket viste seg å være utilstrekkelig. Så gjennomgikk han en grundig skolering ved konservatoriet i Leipzig. Studiene forbedret hans kompositoriske presisjonsnivå betraktelig, og han lærte å bearbeide og foredle sine ideer. Allerede som konservatoriestudent etablerte han seg på den internasjonale scene, og i årene som fulgte skrev han en rekke virkelig flotte og slående verker. Likevel utviklet hans musikalske stil seg lite og produktiviteten avtok før han fylte førti.

Christophersen viser at Svendsen dyrket et smalt repertoar av skisseteknikker mens han komponerte. Dette har sannsynligvis medvirket til hans stilistiske stabilitet som moden komponist og kan i sin tur ha bidratt til den kreative tørken som vokste fram midt i livet. Avhandlingen gjennomgår tilblivelsesprosessen til en rekke kjente verker, og drøfter skissene til minst én ufullendt (eller tapt) symfoni, hvor Svendsen forsøker seg på et langt mer dramatisk uttrykk enn det vi gjerne forbinder med hans musikk.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 26. april kl. 10.15 i Salen i ZEB-bygningen, Blindern: "Johan Svendsen’s symphonies in the context of the European symphony 1860-1880"

Tid og sted for disputas

Tirsdag 26. april 2016, kl. 12.15 i Salen i ZEB-bygningen, Blindern

Det vil være en liten uformell sammenkomst i etterkant av disputasen, utenfor Salen, hvor det vil bli servert litt å drikke og litt snacks å bite i.

Bedømmelseskomité

  • Professor Hallgjerd Aksnes, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Førsteamanuensis Owe Ander, Stockholm University (andreopponent)
  • Professor Daniel Grimley, University of Oxford (førsteopponent)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Hans T. Zeiner-Henriksen

Veileder

Publisert 3. juni 2019 13:16 - Sist endret 6. mai 2021 18:04