Disputas: Fartein Valens orkestermusikk

Master Thomas Erma Møller ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sources, Structure and Surface: Philological and Analytical Studies in Fartein Valen’s Orchestral Works

Thomas Erma Møller

I musikkhistoriske fremstillinger har Fartein Valen (1887-1952) stått i en særstilling blant norske komponister fra første halvdel av 1900-tallet. Særlig har myten om den ensomme og misforståtte modernisten og vestlandspietisten stått sterkt. Forskningsprosjektet Fartein Valen – atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer, finansiert av Norges forskningsråd, har de siste fem årene søkt en kritisk tilnærming til dette for å oppnå et mer nøyaktig og nyansert bilde av Valen og hans musikk. Som et ledd i prosjektet har Thomas Erma Møller (f. 1987) skrevet doktoravhandlingen Sources, Structure and Surface: Philological and Analytical Studies in Fartein Valen’s Orchestral Works. Prosjektet for øvrig har bestått av prosjektleder Arnulf Mattes, postdoktor Astrid Kvalbein, dirigent Bjarte Engeset og vitenskapelige assistenter.

I doktoravhandlingen tar Møller for seg et utvalg av Valens orkesterverker. Gjennom filologiske og strukturanalytiske metoder har han etablert ny kunnskap om verkenes kildesituasjon og tilblivelse og lansert nye begreper og innfallsvinkler for å beskrive Valens mest utpregede og særegne komposisjonstekniske virkemidler. Videre diskuterer Møller verkenes plass i en større musikkhistorisk sammenheng og Valens forhold til internasjonale tradisjoner og strømninger.   

Møller har valgt tre orkesterverker fra 1930-tallet, Sonetto di Michelangelo, op. 17 nr. 1, Nenia, op. 18 nr. 1 og Le Cimetière marin (Kirkegården ved havet), op. 20, samt den tidlige Ave Maria for sopran og orkester, op. 4 som eksempler. Han antar likevel at det kan være stor overføringsverdi til Valens øvrige produksjon. De viktigste kildene i arbeidet har vært de trykte partiturene, Valens brev og håndskrevne manuskripter – inkludert skisser og øvelser, lydinnspillinger, litteratur om Valen og diverse musikkteoretisk og musikkhistorisk litteratur.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 16. mars 2018 kl. 10:15 i Salen, ZEB-bygningen, Blindern: "A Comparison between the orchestral thinking in works by Fartein Valen and Claude Debussy."

Bedømmelseskomité

  • Professor Erling E. Guldbrandsen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Daniel Grimley, University of Oxford (førsteopponent)
  • Dr. Julia Ronge, Beethoven-Haus, Bonn (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Peter Edwards

Veileder

  • Asbjørn Ø. Eriksen, Universitetet i Oslo
  • Tomi Mäkelä, Martin-Luther-Universität
  • Bjarte Engeset (mentor)
Publisert 16. jan. 2018 11:30 - Sist endret 8. mars 2018 09:00