Disputas: Musikk og Island – En ‘naturlig’ fortelling?

Master Tore Størvold ved Institutt for Musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Dissonant Landscapes: Nature and the Musical Imagination of Iceland.

Tore Størvold

«Skal du forstå det moderne Island, må du lytte!» Det sier Tore Størvold, som i sin avhandling benytter nettopp musikkanalyse som innfallsvinkel i sitt tverrfaglige arbeid om Island. Helt siden The Sugarcubes og Björk slo gjennom på slutten av 1980-tallet har forholdet mellom Island og resten av verden bestått av toner, rytmer og lyd.

Størvold argumenterer for at musikk har vært med å forme ideer om ‘det islandske’ eller ‘islandskhet’, både på hjemmebane og i internasjonale sammenhenger. Og sammen med musikk har ulike forestillinger om natur og landskap stått sentralt i slike kulturelle forhandlinger om hva ‘det islandske’ er. Men dette er på ingen måte en gitt, eller naturlig, situasjon.

Mytiske fortellinger om isøya på kanten av Europa kan spores tilbake til antikken. Etter den økonomiske kollapsen i 2008 ble disse eksotiske forestillingene om Island tatt frem igjen og aktivert i en aggressiv oppbygging av turistindustrien for å redde den nasjonale økonomien. I samme periode har Island markert seg gjennom store musikkartister og band som Björk og Sigur Rós, men også gjennom komponister som Anna Þorvaldsdóttir, som nå er blant de mest spilte komponistene i sin generasjon globalt. I avhandlingen viser Størvold hvordan Islands posisjon i verden etter 2008 bygger på forestillinger om nasjon og natur, en relasjon som har blitt sunget, spilt og kroppsliggjort i de mange musikk-eksemplene Størvold analyserer.

Foruten ny kunnskap om musikk på Island bidrar avhandlingen til den pågående utviklingen av en økokritisk retning innen musikkvitenskapen: musikk er en av mange kulturelle krefter som påvirker hvordan vi tenker om ‘naturen’ og hva slags verdier og følelser vi tillegger den. Det neste spørsmålet blir hvordan vi kan bruke musikkens koblinger til naturen på nye måter i møte med klimakrisen.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 10. januar 2020, kl. 11.15, Salen, ZEB-bygningen. «Textual analysis, close reading and social responsibility»

Bedømmelseskomité

  • Professor Hallgjerd Aksnes, University of Oslo (administrator)

  • Professor Tina K. Ramnarine, University of London (andreopponent)

  • Professor John Richardson, University of Tuku (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Peter Edwards

Veiledere

  • Stan Hawkins
  • Kimberly Cannady, Victoria University Wellington
Publisert 13. des. 2019 15:29 - Sist endret 6. jan. 2020 12:11