Fartein Valen

Atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer - en kritisk-analytisk, historisk og edisjonsfilologisk studie.

Om prosjektet

Prosjektet «Fartein Valen - atonal nybrottsmann og modernistisk tradisjonsbærer» er finansiert av Norges forskningsråds (FRIHUM) og Universitetet i Oslo med en varighet fra 2012 til 2017 og inngår i det nasjonale Musikkarvprosjektet: www.musikkarven.no. Dette er en storsatsing på vern og digitalisering, forskning, edisjon og publisering av musikken etter store norske komponister. I Valens tilfelle har hans materiale (autografer og førsteedisjoner) aldri blitt gjenstand for en mer systematisk, kritisk undersøkelse. Med dette som utgangspunkt, er prosjektets mål å kaste nytt lys på Valens stil, utvikling og betydning som modernistisk komponist i norsk og internasjonal sammenheng. 

Prosjektets mål er å etablere en nær forbindelse mellom nye estetiske vurderinger og historiografiske perspektiver på Valens verk, som til sammen gir grunnlag for opparbeidelsen av ny forskningsbasert edisjonsfaglig kompetanse i forhold til Valens partiturer. 

Dette arbeidet har så langt resultert i publikasjonen av et av de sentrale, store verk for kor, solister og orkester, Ave Maria op. 4, utgitt som en fagfellevurdert vitenskapelig edisjon av Norsk musikkarv/Norsk musikforlag. Flere andre verk, blant annet Fiolinsonaten op. 3, et annet sentralt verk fra den tidlige perioden, er under ferdigstilling. 

Et viktig delmål for prosjektet er å utvikle ny kunnskap om Valens komposisjonsstil i kritisk dialog med musikalsk praksis: utøvere, solister og dirigenter som har førstehåndskunnskap om Valens partiturer i de ulike sjangre og som har editert praktiske utgaver for egne framføringer. Slik kan forskningen på Valen utdypes og realiseres i klingende form. Dette samarbeidet har hittil resultert i en rekke arrangementer, seminarer, konsertforedrag og publikasjoner i form av programmer og Cd-liner notes for nye Valen-innspillinger. 

Prosjektet består av tre delstudier:

Delprosjekt I - Fra atonal oppbrudd til stilmessig avklaring: Forsker Arnulf Christian Mattes skal analysere utviklingen av Valens kompositoriske stil og impulsene til hans komposisjonstenkning, som tar utgangspunkt i Valens tette forhold til den internasjonale musikalske modernismen, kontemporære strømninger innenfor filosofi, teologi, litteratur og billedkunst, og særlig den tyske, tonale kunstmusikktradisjonen. Dette er en kritisk-hermeneutisk oppgave som knytter nærlesninger til studier av kontekstuelle forhold i ulike historiske perioder: tiden som student i Berlin fram til første verdenskrig, det atonale gjennombruddet på 1920-tallet og utviklingen av en særegen post-tonal stil på 1930- og 1940-tallet. 

Delprosjekt II - Isolert enegjenger og modernistisk tradisjonsbærer: Postdoktor Astrid Kvalbein skal undersøke Valens karriere og hans rolle i kultur- og musikklivet i Norge og internasjonalt med særlig vekt på ISCM’s rolle for Valens internasjonale utbredelse. Dette er en musikk-kulturhistorisk studie basert på et rikt kildemateriale. Omfattende arkivstudier i Norge og utlandet skal gi tilgang til hittil ukjente kilder som kaster nytt lys på Valens betydning for resepsjonen av norsk modernisme særlig etter 2. verdenskrig i Norden og Europa. 

Delprosjekt III - Kritisk edisjon og vitenskapelig verkfortegnelse: Stipendiat Thomas Erma Møllers mål er å undersøke Valens orkesterverker. Undersøkelsen består av orkestrerings- og instrumenterings-analyser av sentrale verk, sett i lys av nordiske og europeiske sjanger-tradisjoner. Disse studier danner utgangspunktet for nye kritisk-vitenskapelige utgaver av utvalgte orkesterkomposisjoner. 

Forskningsresultatene av delprosjektene har blitt presentert på et internasjonalt Valen-seminar arrangert ved Nasjonalbiblioteket, på den årlige Valenfestivalen i Haugesund og som papers og panels ved nasjonale og internasjonale konferanser, bl.a. International Musicological Society Conference Stavanger august 2016, på konferansen ’Music History and Cosmopolitiansim’, ved Sibelius Academy i Helsinki juni 2016, på symposiet ’Music and the Nordic Breakthrough’ ved University of Oxford september 2015 eller på 17th Nordic Musicological Congress i Aalborg august 2015. Vitenskapelige artikler fra del-prosjektet publiseres fortløpende i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Dataene og forskningsresultatene samlet gjennom prosjektet er blitt formidlet i samarbeid med Norsk musikkarv og Nasjonalbiblioteket i form av en nylig publisert fagfellevurdert online-verkkatalog og et forskerdrevet komponist-portal (http://www.musikkarven.no/komponister/valen/), som er et moderne og oppdatert informasjons-, søke- og forskningsverktøy for både musikkforskere, utøvende musikere og allment interesserte.

Publisert 29. mai 2013 13:35 - Sist endret 16. nov. 2017 11:28

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere