Bruksanvisning for katalogen


Sortering

Søkeresultatet kan sorteres på kolonne/felt ved å klikke på overskriften i kolonnen du ønsker å sortere etter. Et klikk sorterer i fallende rekkefølge. Dette symboliseres med en nedadgående pil ved siden av kolonne-navnet. Klikk nummer to sorterer i stigende rekkefølge. Pilen ved siden av kolonnenavnet peker da oppover. Det tredje klikket gir samme sortering som før kolonnen ble sortert. Inntil tre kolonner kan sorteres på likt. Den kolonnen man sorterte på sist har rød pil. Den før der, lilla og den første blå. Sorteringen kan også nullstilles ved å trykke på knappen nullstill nederst til venstre på siden. Bruker vil da få tilbake samme sortering som når siden lastet inn.

Felter som består av både tall og bokstaver er sortert med tanke på bokstaver. Feltet måned sorteres alfabetisk og ikke etter månedsrekkefølge. Feltet platenummer er ikke sorterbart.

Søk

For å unngå feil søkeresultat, husk å nullstille feltene i søkeskjemaet før du starter et nytt søk.

Fritekstsøk

I fritekst søk søkes det i alle feltene i basen og søket finner alle forekomster som har ord fra søket i seg. Søk med flere ord/tall gir de treffene der alle ordene/tallene forekommer, og gjøres ved å ha mellomrom mellom ordene.

Eks. ola komp 1880

I tillegg til vanlige tall kan man søke på disse årstallskodene:

185* betyr: 1850-1859

1852c betyr: 1852 ca

1852f betyr: før 1852,
I tabellen over søkeresultatet vises den som --1852

Avansert søk

I avansert søk avgjør man hvilke felter man skal søke i på forhånd.

Komponistfeltet

Anon = Ukjent komponist

NN = Samling av flere komposisjoner der utgiver ikke er kjent eller av sekundær interesse

Pseudonymer

Aletter, Wilhelm: Alphonse Tellier

Bachmann, G: Fr. Behr

Bolt, Finn: Sigurd Lie

Bonheur, Theo: Thomas Bulch

Brown, Elisa: L. Solberg (kan være Ernst Ludvig Johannes Solberg, musiker f. 1855 )

Clarelius: Alfred Paulsen

d'Avout, Fanny: Fanny Egeberg

Grahl C G: G C W Prahl

Ika: Albertina Fredrika Peyron

Lago, N: Laura Netzel

Lambert, Leon: Alfred Paulsen

Morley, Ch: Fr Behr

Nesrednah: H Andersen

Petroe, Emil: Emil Petersen

Pomposi, Ernesto: Christian Teilman

Wilhelmine: Wilhelmine Sørlie

Tittelfeltet

Ortografien er blitt standardisert der det har vært nødvendig.

Strekker en komposisjon seg over flere platenummer, er - så langt det har vært mulig - hver enkelt undertittel oppført.

Der en hovedtittel med flere undertitler har fått ett platenummer, skrives kun første undertittel.

Forfatteres initialer er ikke tatt med ved særlig kjente navn (Wergeland, Ibsen osv).

Besetningsfeltet

Forkortelser:

2s-p = to stemmer og piano

2st = tostemmig kor

3st = trestemmig kor

blkor = blandet kor

cor = horn

dkor = damekor

fl-p = fløyte og piano

git = gitar

harm = harmonium

mkor = mannskor

org = orgel

ork = orkester

p2 = tohendig piano

p4 = firhendig piano

s-p = sang og piano

strkva = strykekvartett

vc-p = cello og piano

vn-p = fiolin og piano

Ved betegnelsen skole er det aktuelle instrument notert med de etablerte forkortelser slik: "skole p" er pianoskole. Står skole alene, menes mer generell lærebok.

Det brukes solo/soli i forbindelse med kor, ellers står s bare for sang.

Kommentarfeltet

Inneholder opplysninger om evt. tidligere forlag.

Periodikumfeltet

Den norske Lyra.
Eks. 2308 betyr utkom i august 1823 osv

Lyra
Eks. h. 101 betyr årgang 1 hefte 1 osv

Musikalsk Album
Eks. h.101 betyr årgang 1 hefte 1 osv
NR h.101 betyr ny rekke årgang 1 hefte 1 osv

TrR h.101 betyr tredje rekke årgang 1 hefte 1 osv

Musikalsk Løverdags-Magazin
Eks.
h.0102 betyr årgang 1 hefte 2 osv
h.1201 betyr avdeling 1 rekke 2 hefte 1 osv

h.2101 betyr avdeling 2 rekke 1 hefte 1 osv

Musikalsk Nyhedsblad som var en direkte fortsettelse av Musikalsk Løverdags-Magazin.
Eks. h.101 betyr årgang 1 hefte 1 osv
NR h.02 betyr ny rekke hefte 2 osv

Nordisk Musik-Tidende

Hverken periodikumet selv eller forlagskatalogene gir opplysning om platenumrene for NMT. De er imidlertid oppført i forlagsprotokollene og anføres derfor her. Platenummeret gjentas ved alle komposisjoner i samme hefte

Nyt Musikalsk Museum

Eks.
h.101 betyr årgang 1 hefte 1 osv
Notetillegg til øvrige periodiske utgivelser er bare unntaksvis tatt med.

Forlagsfeltet

Stedet er Christiania hvis ikke noe annet er nevnt.

Platenummer

Nummer nederst på hver noteside som identifiserer det enkelte forlags produksjon. Nummeret består av et eller flere tall med mellomrom mellom. Er det flere enn 3 nummer benytter vi her bindestrek i steden for å skrive numrene helt ut.

Årstall

Angivelse for når et notetrykk ble utgitt første gang.

Publisert 17. mars 2010 10:46 - Sist endret 30. apr. 2010 15:39