Transformations of Musical Modernism

Ny bok redigert av Erling E. Gulbrandsen, IMV og Julian Johnsen, University of London

Modernismen er ikke hva den var, og det har den kanskje heller aldri vært! De siste årtiene er det skjedd store endringer i komposisjon, framføring og lytting til ny musikk og i den estetiske refleksjonen rundt modernismen. Aldri er vel komplekse og nyskapende verker blitt spilt med større selvfølgelighet enn i dag. Modernistisk musikk fra de siste hundre år når stadig nye og bredere publikumsgrupper. Hva er modernisme ved starten av det 21. århundret og hva betyr den i dagens musikkliv og kunstdebatt?

Denne artikkelsamlingen presenterer nye og kritiske perspektiver på det 20. århundrets musikk og trekker linjer bakover fra modernismen til den klassisk-romantiske tradisjonen, utover til nye kulturelle kontekster, innover til nye skrivemåter, og framover til nye spillemåter og lyttemåter innen modernismen selv.

Bokens 16 kapitler er skrevet av fremragende internasjonale forskere på feltet, fra USA, Canada, Storbritannia og Frankrike, stilt sammen med etablerte og unge forskere fra Norge. Bokens første del ser kritisk på tidligere begreper og debatter og setter modernismen inn i nye kontekster. Andre del går inn i konkrete, utvalgte komposisjoner og leser dem på nytt. Tredje del tar opp vendingen mot framføring innen aktuell musikkvitenskap og studerer den nye musikken fra et performativt perspektiv. Til sammen bidrar kapitlene til en aktualisering og revurdering av hva den modernistiske bevegelsen dreide – og fortsatt dreier – seg om, ikke bare innen musikk, men innen rammen av en bredere, nåtidig livsfølelse.

Les mer om redaktør Erling E. Gulbrandsen

Publisert 16. des. 2015 09:00 - Sist endret 14. mars 2018 10:21