Ny stillingsplan for IMV 2017-2021

IMV har brukt opp gjeldende, reviderte stillinsplan. Det må derfor utarbeides ny stillingsplan for kommende 5-års periode 2017-2021

Bakgrunn

Det er ingen naturlige avganger i perioden 2017-2020, men instituttet har ett akkumulert overskudd, ambisjoner om en økning i ekstern finansiering og en rekke avganger i perioden 2021-2024 .

Tidsplan (tentativ)

 • Orientering om behovet for ny stillingsplan i styremøtet 1. februar
 • Diskusjonsak i styretmøtet om prosess for arbeid med ny stillingsplan 4. april
 • Diskusjonssak i styremøtet 13. juni
 • Presentasjon og diskusjon i allmøte 22. august
 • Innspill om stillinger fra ansatte 8. - 30.september
 • Diskusjonssak i styremøte 10. oktober
 • Høring utkast til stillingsplan 24. - 31. oktober
 • Drøfting med tjenestemannsorganisasjonene - 3. november
 • Vedtakssak i instituttstyret 14. november
 • Vedtak på sirkulasjon i styret 24. november
 • Oversending til dekanatet for godkjenning 24. november

1. februar 2016 - Styret orienteres om behovet for ny stillingsplan

 • Instituttleder orienterte styret.
 • Ingen saksdokumenter

4. april - Diskusjonsak om prosess for arbeidet med ny stillingsplan


Datainnsamling - emneord

 • Nettskjema sendt ut til alle ansatte 
 • Innsamling av emneord via nettskjema foregikk i perioden 25. april - 2. mai 2016

13. juni - Diskusjonssak om emneord og fagområder


Datainnsamling - valg av emneord

Velg dine emneord

Frist: 30. juni 2016


22. august - Presentasjon av stillingsplanarbeidet i allmøte


8. september - 30. september - Innspill om stillingsplanen

Alle ansatte inviteres til å komme med forslag til nye, faste stillinger i perioden 2017-2021.

Premisser for innspillene

 • Alle ansatte kan foreslå nye stillinger, alene eller i gruppe
 • Man kan sende inn så mange forslag man vil
 • Det er ingen begrensninger på fagretning og stillingstype
 • Alle forslagene skal begrunnes, maks 1 A4-side per stilling
 • Innspill kan skrives på norsk eller engelsk
 • Alle innspillene vil legges åpent på nettsidene og være med i den videre diskusjonen
 • Frist: fredag 30. september

HFs krav til begrunnelse for nye stillinger

  [...] det stilles krav til tydelige begrunnelser for hvordan de ønskede stillingene vil kunne være med på å oppnå målene i UiOs strategiske plan 2020, HFs strategiske plan 2020 og instituttets strategier. Blant de viktigste grepene er økt internasjonalisering, mer tverrfaglighet, økt vekt på forsknings- og utdanningskvalitet, bedre oppfølging av studenter og ansatte og bedre ledelse, samt bedre samspill mellom ekstern og egenfinansiert forskning.

Det større politiske landskapet


10. oktober - Diskusjonssak forslag til nye stillinger


 24. oktober - 31. oktober - Høring: Utkast til stillingsplan


3. november - Drøfting med organisasjonene


14. november - Vedtakssak stillingsplan

 • Forslag til Stillingsplan for IMV 2017-2021
 • Instituttstyret ber om en presisering av innretningen på stillingen "Music Ethics and Society", samt noen mindre språklige justeringer i stillingsplanen. Nytt forslag til stillingsplan behandles på sirkulasjon.

24. november - Vedtakssak stillingsplan


Stillingsplan for IMV 2017-2021

 • Godkjent av dekanatet 6. desember 2016
Publisert 24. okt. 2016 14:26 - Sist endret 18. nov. 2020 15:40