Innkalling til instituttstyremøte nr. 8/2019

Møtet holdes mandag 2. desember, kl. 13.15-15.00 i møterom 338, ZEB-bygningen. 

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1
 

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

Vedtaksforslag:

………………….. og ……………… godkjenner og undertegner protokollen.

 

V-SAK 2
 

Godkjenning av dagsorden

Avklaring av eventuelle spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtaksforslag:

Innkalling og saksliste godkjennes. Det er ingen inhabilitet i saker som skal behandles.

Orienteringssaker

O-SAK 1
 

Orienteringssaker

Instituttleder orienterer

O-SAK 2
 

Status ansettelser

Instituttleder orienterer

Saksdokumenter:

Diskusjonssaker

D-SAK 1

Årsplan 2020-2022

Instituttleder innleder diskusjonen

Saksdokumenter:

D-SAK 2

Revisjon av stillingsplan

Instituttleder innleder

Saksdokumenter:

Ordinære saker

V-SAK 3

Budsjett 2020 inkl. langtidsprognose 2020-2024

Instituttleder legger frem forslag til budsjett for 2020

Saksdokumenter:

Vedtaksforslag: 

Instituttstyret slutter seg til forslaget til budsjett for 2020, og tar langtidsprognosen til etterretning.

EVENTUELT  

 

Publisert 25. nov. 2019 16:48 - Sist endret 26. nov. 2019 14:17