Ny stillingsplan for IMV 2020-2024

IMVs har en 5-årig rullerende stillingsplan. Det vurderes årlig om planen har behov for revisjon. Høsten 2019 revideres stillingsplanen.

Bakgrunn

Alle avganger i perioden 2020-2024 er forskuttert.

Tidsplan 

 • Diskusjonsak i styret om behovet revisjon av stillingsplanen - 19. august
 • Diskusjonsak i styretmøtet om prosess for arbeid med ny stillingsplan - 16. september
 • Alle ansatte inviteres til å sende innspill til gjeldende stillingsplan og behov som har oppstått siden stillingsplanen ble vedtatt - frist 27. september
 • Ledergruppen arbeider med utkast til ny/revidert stillingsplan - 28. september - 17. oktober
 • Utkast til stillingsplan sendes ut på høring til alle ansatte i forkant av allmøtet - 18. oktober
 • Allmøte viet arbeidet med stillingsplan - 4. november
 • Diskusjonssak i styremøtet - 11. november
 • Utkast til revidert stillingsplan sendes på høring til alle ansatte - 18. - 25. november
 • Diskusjonssak i styremøtet - 2. desember
 • Vedtakssak i styremøtet - januar 2020
 • Godkjenning i dekanatet

19. august 2019 - Diskusjonssak i styret om behovet revisjon av stillingsplanen

 • Instituttleder orienterte styret om status og innledet diskusjonen

16. september - Diskusjonsak i styret om prosess for arbeidet med ny stillingsplan


27. september - Frist for innspill til stillingsplanarbeidet

 • Alle ansatte inviteres til å sende innspill til nåværende stillingsplan og behov som har oppstått siden gjeldende stillingsplan ble vedtatt
 • Frist: 27. september

28. september - 17. oktober - Ledergruppen utformer utkast til revidert stillingsplan

 • Utkast til stillingsplan sendes ut på høring til alle ansatte i forkant av allmøtet 4. november

18. oktober - Utkast til stillingsplan sendes ut til alle ansatte

 • Utkast til stillingsplan 2020-2024

4. november - Allmøte

 • Utkast til stillingsplan 2020-2024 legges frem for diskusjon 

11. november - Diskusjonssak i styret

 • Utkast til stillingsplan legges frem til diskusjon


 18. - 25. november - Høring: Utkast til stillingsplan

 • Høringsutkast - Stillingsplan 2020-2024
 • Høringsfrist: 25. november

 2. desember -  Diskusjonssak i styret

 • Referat fra drøftingsmøte 

xx. januar 2020 - Drøftingsmøte med organisasjonene

 • Forslag til Stillingsplan for IMV 2020-2024

xx. januar 2020 - Vedtakssak stillingsplan

 • Instituttstyret vedtar Stillingsplan for IMV 2020-2024

Stillingsplan for IMV 2020-2024

 • Godkjent av dekanatet xx.xx.2020
Publisert 17. sep. 2019 10:08 - Sist endret 17. sep. 2019 10:32