Valg av tema for masteroppgaven

Når du skal velge tema for masteroppgaven er det viktig å få oversikt over hva instituttets ansatte forsker på og underviser i. Her kan du lese om fagmiljøene ved IMV og få hjelp til valg av tema til ditt masteroppgaveprosjekt.

Knytter du ditt masteroppgaveprosjekt tematisk til et eksisterende forskingsprosjekt vil du kunne få en unik innsikt i aktuell musikkforskning og eventuelt få ta del i det aktuelle forskningsarbeidet. Du kan ta kontakt med prosjektleder for å få hjelp til å forme et masterprosjektet opp mot de forskningsbehov prosjektet skulle ha. Se oversikt over forskningsprosjekter ved IMV.

Fagmiljøer på IMV:


Populærmusikkstudier

Dette området omfatter alle sjangere og stilarter som dekkes av begrepet populærmusikk (pop, rock, jazz, soul, osv.). Det spenner fra musikkanalytisk forskning på, for eksempel rytme og sound, til mer kulturanalytiske perspektiver. Kjønn, identitet, musikk i ulike kulturer, musikkproduksjon, musikkteknologi, musikkritikk, samt rytme og groove i afroamerikansk musikk er sentrale forskningsområder ved IMV.

Musikkhistorie

Musikkhistoriegruppen er i hovedsak orientert mot den klassiske musikken og dens historiske perspektiver. Området spenner fra notebasert og lyttebasert musikkanalyse til historiske og estetisk-filosofiske drøftinger av denne musikkens aktualitet, posisjon og funksjon i en samtidig musikkultur.

Kognitiv musikkvitenskap

I dette området finner du forskning på ulike sider ved musikkopplevelsen, forskning som strekker seg fra studier av musikk-relaterte kroppsbevegelser ved fremføring, dans og lytting, via studier av lyd og sansing av lyd, til ulike affektive, sosiale og mulige terapeutiske aspekter ved musikkopplevelsen.

Musikkteknologi

Dette fagrområdet dekker utvikling og bruk av teknologi i utøving, produksjon, sansing og analyse av musikk. Forskningen spenner fra signalbehandling, elektronikk og maskinlæring til interaksjonsdesign og teknologikritikk.

Praksisfag: Hørelære, satslære, produksjon, instrumentalundervisning

Våre praksisfag omfatter i utgangspunktet ikke forskingsaktivitet, men ved prosjekter der det tenkes å inkorporere en praktisk komponent vil det være aktuelt å knytte seg opp mot en (eller flere) av våre praksislærere.

Masteremner

Publisert 26. juni 2014 13:06 - Sist endret 28. sep. 2022 09:53