Masterkatalog - forslag til masteroppgavetemaer

Her finner du ulike forslag til temaer og områder du kan skrive masteroppgave innenfor.

Masteroppgavetemaer tilknyttet forskningsprosjektet Sky & Scene (prosjektleder Anne Danielsen)

- samspillet mellom live konserter og digitale musikktjenester som strømming og nedlasting av musikk
- spredning av musikk via digitale musikktjenester
- bruk av sosiale medier i forbindelse med livekonserter
- sosiale mediers betydning for spredning av musikk
- bruk av mobil medieteknologi i forbindelse med livekonserter
- bruk av preprogrammerte og innspilte elementer i livesammenheng

Masteroppgavetemaer tilknyttet forskningsprosjektet Rhythm in the Age of Digital Reproduction (prosjektleder Anne Danielsen)

- endringer i rytme og/eller sound i lys av teknologiutviklingen i en bestemt periode
- mikrorytmiske kjennetegn ved forskjellige populærmusikalske stilarter eller artister

Masteroppgavetemaer innenfor musikkestetikk

- Verk og kontekst. En diskusjon av autonomi-begrepet i musikkvitenskap og musikkestetikk.
- Forholdet mellom musikk og tekst. Utvalgte eksempler fra samtidsmusikken.
 

Masteroppgaveemner i tilknytting til pågående forskning i musikk og bevegelse, musikkteknologi, musikkognisjon og musikkteori

Se for eksempel forskningsprosjektet Sensing Music-related Actions og forskergruppen fourMs.

Musical Gestures Toolbox for Matlab
Fagområde: musikkteknologi, informatikk
Innhold: Utvikle egenskaper fra Musical Gestures Toolbox utviklet for Max/MSP til Matlab. Dette inkluderer ulike former for videoanalyse, samt implementering av kode som gjør det enkelt å bruke både MIR Toolbox og MoCap toolbox sammen med den nye Musical Gesture Toolbox’en.
Bakgrunnserfaring: Max/MSP, Matlab


Musikkrelaterte hverdagsbevegelser
Fagområde: musikkognisjon, musikk og bevegelse
Innhold: Studere ulike musikkrelaterte bevegelser som er synlige i det offentlige rom, f.eks. folk som nikker på hodet mens de hører på musikk på T-banen, jogger til musikk i en park.


Musikkterapeutiske hjelpemidler
Fagområde: musikkteknologi, musikkterapi
Innhold: Utvikle musikkteknologi (soft/hardware) som kan brukes som hjelpemidler i en musikkterapisituasjon.
Bakgrunnserfaring: lydprogrammering


Lyd og bevegelse i et multimodalt rom
Fagområde: musikkteknologi, musikkognisjon, lydteori
Innhold: Studere relasjonen mellom lyd og bevegelse i den nye bevegelseslab’en med 36 høyttalere. Det vil være aktuelt å sette opp ulike eksperimenter og demonstrasjoner hvor fysisk og lydlig bevegelse går sammen eller kontrasterer hverandre. 
Bakgrunnserfaring: lydprogrammering

Andre forslag:

 • En drøftelse av ulike teoretiske forklaringsmodeller for forholdet mellom musikk og bevegelse
 • Musikk og dans
 • Musikk og spontanbevegelser ved lytting
 • Musikeres bevegelser
 • Ekspressivitet og bevegelser i framføringer
 • Klangfarger og bevegelser
 • Samspillkommunikasjon
 • Kommunikasjon med publikum
 • Musikk/lyd og multimedia
 • Musikk/lyd og installasjonskunst
 • Musikk/lyd i dataspill
 • Musikk/lyd i datagrensesnitt
 • Nye musikkinstrumenter (og også eldre instrumenter)
 • Menneske-maskin-samspill i framføring og komponering
 • Klangfarge/sound/timbre
 • Hamonikk, modalitet, tonalitet, stemming, intonasjon
 • Orkestrasjon
 • Tekstur og rytmikk
 • Ekspressivitet i musikkframføringer
 • Opplevelse av form og grupperinger i musikk
 • Musikk og hukommelse
 • Musikkgjenkjennelse
 • Musikk og fenomenologi
 • Musikk og metaforer
 • Musikkteknologi-støttet analyse (Music Information Retrieval)
 • Kriterier for stil/genrer
 • Improvisasjon/komposisjon

Masteroppgaver om Gustav Mahlers symfonier:

Analyse av fremføringstradisjoner og plateinnspillinger gjennom de siste 80-100 år. Teorigrunnlag innenfor "performance studies", musikkanalyse, interpretasjon. Orkestre, dirigenter, tradisjoner, kulturanalyse, kritikk, estetikk.

Masteroppgaver om Richard Wagners musikkdrama

 Analyse av verker, mytestoff, tolkningshistorie, fremføringshistorie (dvd). Diskusjoner om antisemittisme, feminisme, Wagners problematikk og aktualitet. Kulturhistorie. "Performance studies", performativitet, estetikk.

Masteroppgaver om musikalsk modernisme

Samtidsmusikk. Verkanalyse, estetikk. Etterkrigsmodernisme. Tekst og musikk. Musikkteater. Avantgarde.

Masteroppgaver knyttet til norsk musikkhistorie.

Analyse, historie, nasjonale og internasjonale strømninger. Norsk opera. Norsk samtidsmusikk.

Masteroppgaver om stilmarkører i norsk folkemusikk

Musikere og komponister har siden nasjonalromantikken brukt ulike musikalske virkemidler for at musikken skal oppfattes som 'folkemusikk' i en eller annen forstand. Dette gjelder såvel folkemusikere som utøvere og komponiser i andre genre, men stilmarkørene som brukes er ikke nødvendigvis de samme. Det er muligheter for flere ulike problemstillinger innen dette området.

Masteroppgave om populærmusikk og kjønn

Kjønnsbasert audiovisuell analyse

Masteroppgavetemaer i tilknytning til musikk og helse

 • Musikk og helsenarrativer: Studenter intervjuer studenter om hvordan de bruker musikk/mP3-spillere til å regulere sin helse (søvn, konsentrasjon, hodepine, smerte, kjærlighetssorg etc.)
 • Hvorfor er det viktig å synge, danse og spille musikk med babyer? En undersøkelse av repertoaret og aktivitetene i en "Musikk fra livets begynnelse"-gruppe som er teoretisk fundert i relasjonelt orientert utviklingspsykologi, musikalsk utviklingspsykologi, tidligere studier av musikkgrupper for spedbarn og studier av forholdet mellom musikk, bevegelse og emosjon.
 • Hvorfor er det viktig å synge, danse og spille musikk med demente? En undersøkelse av repertoaret og aktivitetene i en musikkgruppe for demente som er teoretisk fundert i geriatrisk psykologi, musikkpsykologi, tidligere studier av musikkaktiviteter for demente og studier av forholdet mellom musikk, bevegelse og emosjon.
 • Musikklytting som mestringsstrategi for kroniske smertepasienter.

Masteroppgavetemaer i tilknytning til musikk og emosjoner

 • En drøftelse av ulike teoretiske forklaringsmodeller for forholdet mellom musikk og emosjon.

Masteroppgavetema om musikalitetsoppfatninger

 • Hva mener folk flest om hva musikalitet egentlig er. Hvilke ideologier preger forestillinger om dette begrepet.

Masteroppgave om dramaturgi eller sentrale karakterer i

 • Claudio Monteverdis operaer
 • W. A. Mozarts da Ponte operaer (Figaros bryllup, Cosí fan tutte, Don Giovanni), samt rylle fløyten og La Clemenza di Titus.

Masteroppgave om estetikk og politikk i tilknytning til

 • Claudio Monteverdis operaer
 • W. A. Mozarts da Ponte operaer (Figaros bryllup, Cosí fan tutte, Don Giovanni), smt rylle fløyten og La Clemenza di Titus.

Masteroppgavemner - andre

 • Forholdet tekst-musikk i tidligbarokken (mange mulige emner)
 • Forholdet tekst-musikk i den modernistiske tradisjonen i det 20. århundre
 • Tidlig-romantikkens kunstbegrep, med vekt på musikken
 • Musikkestetiske emner i tilknytning til Th. W. Adorno, R. Barthes, M. Merleau-Ponty
 • Vitenskapskritiske/historiekritiske emner i tilknytning til historisk oppførelsespraksis og stilhistorie

Masteroppgaver i tilknytning til historisk framføringsforskning

 • Endringer i framføringsstiler gjennom det 20. århundret
 • Metoder for analyse og kritisk interpretasjon av historiske lydopptak og verkinterpretasjoner
 • Forholdet mellom musikkestetiske diskurser og musikalske framføringsstiler i det 20. århundret
 • Prosessen bak historiske lydopptak - teknologi, kultur og estetikk
 • Lydopptak som performativ akt - det musikalske mesterverk som kollektiv produksjonsprosess
 • "Uttrykk, fortolkning, framføring": Historisk monografi av framføringspraksisen til enkeltutøvere

Masteroppgavetemaer i tilknytning til norsk musikkhistorie/musikkarv

 • Riksoperaens virksomhet og betydning 1957-1990c.
 • 1945 - frigjøring og ny giv, feiring og musikklivsstrategier
 • Kilder til Christianias musikk- og musikklivshistorie på 1700-tallet
 • Thrane og Bjerregaards "Fjeldeventyret", en kildekritisk gjennomgang av det bevarte materialet
 • Et musikkhistorien blikk på jubileumsfeiringene i 1914
Publisert 3. mars 2011 10:28 - Sist endret 25. jan. 2019 09:27