Anonym anmelder i Aalborg Stiftstidende

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Aalborg Theater anmeldt i Aalborg Stiftstidende 15. og 16. oktober 1883 (No. 280 og 281).

[15. oktober 1883]

– Aalborg Theater.  Naar der fra anden Side er reist Indvendinger imod «Gjengangere» og dettes Opførelse paa Scenen, da finde vi for vort Vedkommende dette let forstaaeligt. Der kan reises Tvivl om, hvorvidt den offentlige Moral luttres ved at Lasten eller dens Følger fremstilles i hele deres Vederstyggelighed. Dette er imidlertid dog kun den ene Side af Sagen. Det Spørgsmaal, Ibsen drager frem, er egentligt dette: Bør Demoralisationen indenfor Ægteskabet have Lov til at brede sig kritikløst under et falskt Dække, medens man ubarmhjertigt fordømmer den Usædelighed, der ikke kan skjule sig under Lovlighedens Former. Skal Ægteskabet derfor ikke være et Skin eller en blot og bar Formel, da maa det være bygget paa fornuftige Principer og have et sandt Indhold, og i saa Henseende turde Ibsens Drama være en Illustration til Spørgsmaalets Belysning. At «Gjengangere» imidlertid ogsaa i reent kunstnerisk Henseende er den store Digter værdigt, behøve vi vel neppe at tilføie. Vi beundre navnlig den høist sindrige Maade, hvorpaa Forfatteren i 1ste Act indvier Publicum i dette delicate Familieanliggende. Handlingen er fint anlagt, ligesom Replikerne heelt igjennem bære Vidne om den Formfuldendthed, der udmærker Ibsens øvrige Arbeider. Med eet Ord, vi staae her overfor et Drama af gribende Virkning, hvis Sandheder ikke kunne undlade at gjøre et dybt Indtryk paa os. Den Fortid, der afsløres, og de Hemmeligheder, som aabenbares, føre til Optrin i 3die Act imellem Fru Alving og hendes Søn Osvald af en ligefrem rystende Natur. – Udførelsen var i det Hele taget meget respectabel; saavel Hr. Züberlein som Osvald, som Fru Recke-Madsens Fremstilling af dennes Moder Fru Alving lode, saavidt vi formaae at dømme, Intet tilbage at ønske. Sammenspillet var – naar undtages Frk. Svane, der ikke synes at være i Høide med sine Medspillende – iøvrigt meget vellykket, og Selskabet fortjente den Hyldest, der blev det tildeel.

 


 

[16. oktober 1883]

– Aalborg Theater.  «Gjengangere» gik iaftes over Scenen for 2den Gang med en om muligt endnu større Præcision end den foregaaende Aften. Fru Recke-Madsen spillede sin store og ansvarsfulde Rolle med hele den Følelse, Tact og Værdighed, som er et Særkjende for den af Fortidens Gjenvordigheder haardt prøvede Hustru og Moder; de glimrende Repliker i første Act, navnlig Meningsudvexlingen med Pastor Manders, gav hun en forøget Vægt ved den høist tiltalende Maade, hvorpaa hun fremsagde dem. Hr. Züberleins Spil var ligeledes upaaklageligt, det forekom os endogsaa at hans Organ var renere og kraftigere end den første Aften, ligesom ogsaa den store Vanvidsscene i 3die Act lykkedes ham fortrinligt. Dhrr. Sahlertz og Viggo Heilessen gjorde hver især god Fyldest henholdsviis som Pastor Manders og Snedker Engstrand. Forestillingen hilsedes af Publicum med jævnligt Bifald og efter Tæppets Fald med Fremkaldelse af Fru Recke-Madsen og Hr. Züberlein.

[...]

Publisert 21. mars 2018 10:05 - Sist endret 21. mars 2018 10:06