Anonym anmelder i Aftenbladet

Kristiania Norske Theaters oppsetning av Hærmændene på Helgeland anmeldt i Aftenbladet i Kristiania 25. november 1858.

Kristiania.

Henrik Ibsens Skuespil «Hærmændene paa Helgeland» blev igaar Aftes opført for første Gang paa det norske Theater og for fuldt Hus. Med Hensyn til Udførelsen maatte naturligvis denne bedømmes som det første Forsøg i den højere dramatiske Kunst fra dette Theaters Side, og som saadant Forsøg betragtet overtraf Forestillingen sikkert ikke saa lidet den almindelige Forventning. Mad. Døvle gjengav paa meget tækkelig og fordringsløs Maade Dagnys ædle Kvindelighed, og Mad. Hundevadts Udførelse af Hjørdiss Rolle, der kan betragtes som en vanskelig Opgave, selv for en Kunstnerinde af første Rang, var i mange Henseender heldig. Alle de Spillende havde gjort sig kjendelig Flid for at Forsøget maatte lykkes, og opmuntrende Bifaldsytringer lod sig ikke sjelden høre fra Tilskuerpladsene. Digtets kraftige Sprog gjorde det En godt at høre gjengivet i Modersmaalets hjemlige Klang; Fremsigelsen var tydelig og Intet gik tabt af Stykkets Indhold. – Ved Opførelsen mærker man, at Akterne er noget vel lange, hvilket navnlig gjelder om første Akt. Digtet har allerede som literær Frembringelse været saa nøje drøftet og vundet saa almindelig Anerkjendelse, at Forfatterens Fremkaldelse til Slutning under enstemmige og stærke Bifaldsytringer ikke var mere end en velfortjent Hylding til en national Digter, der i dette Værk med saadan Troskab har vidst at give os et levende Billede af Vikinglivet. Vinterdekorationen med det aabne, oprørte Hav i Baggrunden var smuk og det sceniske Arrangement idethele vellykket. Dog kunde der maaske uden altfor store Opofrelser have været gjort noget mere for at bringe Tilskuerne til at fornemme Aasgaardsrejens Nærhed, ligesom Anordningen i Gildeshallen for Statisternes Vedkommende lod adskilligt tilbage at ønske, da disse nu vare ligesom udenfor det Hele, hvor de ikke umiddelbart droges ind i Handlingen.

Publisert 4. apr. 2018 14:29 - Sist endret 17. sep. 2018 11:09