Anonym anmelder i Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger

Thomas Cortes' oppsetning av Hærmændene paa Helgeland på Theatret i Trondheim anmeldt i Throndhjems borgerlige Realskoles alene privilegerede Adressecontors-Efterretninger 12. februar 1859 (No. 19, 92de Aarg.).

Theatret.

Selv de mest respektable Bestræbelser vurderes ikke synderligt af Publikum, naar de ikke krones med et heldigt Resultat, og derfor kan man heller ikke anse Opførelsen af «Hærmændene paa Helgeland» stort anderledes end som et Offer fra de Spillende paa vor Nationalfølelses Alter; Stykket frembyder nemlig baade med Hensyn til Spillet og til det sceniske Udstyr saa mange Vanskeligheder, at det ikke kan ventes opført tilfredsstillende uden paa et Theater af første eller anden Rang. Under den Forudsætning, at Direktøren og de Spillende have erkjendt dette, kan der saaledes ikke være meget at sige om Udførelsen; thi at samtlige Roller ligge over eller udenfor de Spillendes Evner, er Noget, som man da kan vide paa Forhaand. Imidlertid fandt vi som sagt, at de Spillende i Almindelighed gjorde sig Flid, hvilket altid bør paaskjønnes; især ville vi med Anerkjendelse nævne Mad. Sørensen, men vi have tillige saa meget Respekt for hendes kunstneriske Udvikling, at vi anse os forvissede om, at hun villigen erkjender, at den vilde, stærke og dog paa sin Vis fortryllende Hjørdis langt fra kom til sin fulde Ret ved Fremstillingen igaar. Hr. Schmidt klarede sig ogsaa uventet godt paa det for ham fremmede Feldt som Ørnulf; vi maa dog bemærke, at han, om han end ellers kan have en ringe Mening om vore Forfædres Renlighedssands, neppe burde lægge dette for Dagen paa Scenen; en mere skiden Maske end den, han havde igaar, erindre vi neppe at have seet. At han og hans Følge vare uniformerede med Skindpeltse er vel neppe korrekt; ifølge Snorres Beretning om Stiklestadslaget synes man at maatte anse denne Dragt i Slaget (hvorpaa jo Ørnulf var forberedt) som en Undtagelse. Dersom man altsaa vil tage til Takke med en passabel Udførelse af et saa storartet Stykke som Hærmændene vor Mening herom have vi udtalt i Anledning af «Lord William Russell» , saa maatte Forestillingen igaar efterlade et nogenlunde tilfredsstillende Indtryk. Dog maa vi som en Undtagelse herfra nævne Hr. Jakobsen; en saa stereotyp Figur skal man vanskelig finde Mage til; han er og bliver Hr. Jakobsen og synes aldrig at tænke paa at ville være Andet.
 


Publisert 4. apr. 2018 14:33 - Sist endret 17. sep. 2018 11:15