Alfred Schmidt

Wenn wir Toten erwachen på Deutsches Theater i Berlin anmeldt av Alfred Schmidt i Politiken i København 18. og 20. mars 1900 (No. 77 og 79).

[18. mars 1900]

 

«Naar vi Døde vaagner» paa Deutsches Theater.

Special-Telegram fra vor Berliner-Korrespondent.

Berlin, den 17de Marts.

Deutsches Theater var i Aften fyldt til sidste Plads af et forventningsfuldt Publikum ved Førsteopførelsen af Naar vi Døde vaagner. Skuespillet opnaaede en meget stærk succès d'éstime, der ikke forstyrredes af ringeste Mislyd. Ved Slutningen af første Akt var Bifaldet noget tilbageholdende, men det voksede ved Slutningen af anden Akt, hvor Direktør Brahm traadte frem og takkede i den fraværende Digters Navn, og steg endnu højere, da Tæppet faldt for tredje og sidste Akt. Man havde Indtrykket af, at Publikum gennem levende Bifaldsytringer snarere ønskede at hædre Digteren end at give Udtryk for, at selve Digtningen havde gjort et dybt og rystende Indtryk. Saa snart Brahm endnu en Gang var traadt frem og havde meddelt, at han straks vilde sende Ibsen Underretning om det stærke og udelte Bifald, Skuespillet havde høstet, var Publikum tilfreds og ytrede ikke videre Begejstring.

Rollerne var besatte med Teatrets bedste Kræfter: Emanuel Reicher (Rubek), Gisela Schneider (Maja), Rittner (Ulfheim), Louise Dumont (Irene).

 


 

[20. mars 1900]

 

«Naar vi Døde vaagner» paa Deutsches Theater.

Berlin, Lørdag Aften 17. Marts.

Første Akt indeholder som saa ofte sagt egenlig hele dette Dramas Sjæleliv. Ligesom et aandrigt og dybttræffende Motto foran et Værk med Ordsprogets Malmkraft kan udsige Værkets Indhold i en lille Række simple Ord, kaster denne Akt straks det fulde Lys over de to livstørstende Hovedpersoners Anger og Kvide. Men denne Akts dramatiske Bevægelse er aabenbart altfor indadvendt, altfor tilbagevendt til ret at blive mærkbar under en Opførelses grove Forhold. – I Aften viste dette sig fuldkomment tydeligt. Den mystiske Skønhed, som indhyller den første Samtale mellem Rubek og Maja i sit sarte Skumringsslør, gik ganske tabt. Hr. Emanuel Reicher og Frøken Gisela Schneider stak frem i deres lidt plumpe, berlinske Nøgenhed – det var ikke den distingverede, men usikre Livsironiker i den sorte Fløjlsjakke – det var ikke den frodige, friskhedduftende, lille Frue, men en naiv-blaseret tysk Billedhugger og en dagligdags-affekteret Gretchen.

Derimod lød Louise Dumonts første Ord som Digterens egne. Henrik Ibsen har vel tænkt sig Irene som ung, kun faa Aar over den vidunderlige Blomstringsmorgen, hvor hun kunde præge Billedet af den rene, dugglimrende «Opstandelsens Dag» i Rubeks Kunstnersjæl. Saaledes var Frøken Dumont ogsaa. Vanvidet har lagt en Stenmaske over hendes aandelige Træk, men det er kun en Maske – under denne svulmer det unge «bankende Menneskeblod».

Frøken Dumonts Irene var paa Bunden ubehersket lidenskabelig, og hvert Øjeblik brød Lidenskaben frem. Hendes Elskov, sig selv bevidst fra det første Møde med den graanede Rubek, var øm og hadefuld, vilde paa en Gang knytte de brudte Traade sammen og – intet tilgive. Med dette Træk var Grundelementet i denne Kvindes Sjælstilstand kommet til sin Ret.

I anden Akt blev Hr. Reichers Rubek og Frøken Schneiders Maja meget bedre. Den store, almengyldige Konflikt mellem den stræbende og aldrig mættede aandelige Styrke og den stærke Livslystenhed fik i disse to Kunstnere et Par værdige og grebne Fortolkere.

«Scenen med Lohengrins Baad» var dog maaske Aftenens bedste. Man følte en virkelig menneskelig Smærte over disse to tragiske Menneskeskæbner, over al den ulykkelige Alvor, som søgte Ly bag en Barne-Leg. Ogsaa det korte Optrin i sidste Akt mellem Ulfheim og Maja – de to Mennesker med Horn i Panden, som slaar deres Pjalter sammen – var en ejendommelig, helstøbt Præstation.

Den sidste uhyggevækkende og dødsdømte Lidenskab efterlod et dybt Indtryk og fastslog Premièrens store Betydning og Enheden i Frøken Dumonts mærkelige og dybtgribende Opfattelse af det døde og genopstandne Ungdomsminde.

Medens Bifaldet efter første Akt var svagt, klappede det fuldttallige Publikum med Iver efter næste Akt og med Begejstring efter Stykkets Slutning. Direktør Brahm meddelte efter anden Akt et Telegram fra Ibsen saalydende:

Vær overbevist om, at alle mine Tanker i Dag vil dvæle ved dette for mig saa dyrebare Kunstens Hjem,

og foreslog efter Forestillingens Slutning under livlige Bravoraab at sende en Hilsen til den gamle Digter i Kristiania.

Alfred Schmidt.

Publisert 6. apr. 2018 10:05 - Sist endret 24. aug. 2018 10:53