Anonym anmelder i Aftenbladet

De unges Forbund ved Christiania Theater anmeldt i Aftenbladet i Kristiania 21. oktober 1869 (No. 245).

Theatret.

Henrik Ibsens «De Unges Forbund« opførtes igaar til Indtægt for Forfatteren, hvis Honorar for Stykkets Opførelse ved Kristiania Theater udgjøres af Indtægten af denne Forestilling, der skal have beløbet sig til ca. 300 Spd. Efterat første Replik i Stykket – Lundestads Syttendemajstale – var fremsagt, udbrød en stærk Piben fra flere Kante i Huset, hvilken besvaredes med lige stærke Bifaldsytringer. Kampen vedvarede et Par Minutter, hvorefter Teppet gik ned. Regissøren fremtraadte og forespurgte, om Publikum ønskede, at Stykket skulde fortsættes, i hvilket Tilfælde man opfordredes til at «forholde sig rolig.» Teppet gik atter op, og første Akt spilledes nu til Ende under lydløs Opmærksomhed. I de følgende to Akter efterkom Piberne fremdeles den skeede Opfordring, medens Klapperne paa flere Steder gav sit Bifald til Skuespillerne. I fjerde Akt syntes Piberne, formodentlig som Følge heraf, ikke længere at være bundne til den krævede Rolighed, og ved Repliken om «den bundne Nation» brød Stormen løs paany, men sagtnede dog hurtigt af fra begge Sider. Efter Stykkets Slutning gjentog Striden sig med fornyet Styrke, indtil pludselig uden noget foregaaende Signal eller Varsel Kamppladsen indhylledes i dybt Mørke, idet Gassen slukkedes til stor Genanse for den Del af Publikum, der stod udenfor de stridende Partier. Kampen syntes uafgjort og skal have fortsat sig udenfor i Gangene og paa Gaden. Piberne fandtes denne Gang ikke blot i Theatrets højere Regioner, men ogsaa i første Logerad og Parket.

Publisert 5. apr. 2018 14:14 - Sist endret 13. sep. 2018 13:52