English version of this page

Informasjon for ansatte ved HF

Vi oppdaterer våre rutiner i tråd med de til enhver tid gjeldende signaler fra myndighetene.

UiO følger Oslo kommunes retningslinjer om påbud om hjemmekontor. Flest mulig skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig i henhold til Oslo kommunes retningslinjer.

Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvem som må være fysisk til stede for å ivareta nødvendig undervisning, forskning og opprettholdelse av nødvendige driftsfunksjoner. Denne vurderingen gjøres i samråd med den ansatte og i tråd med UiOs retningslinjer for smittevern.

  • Det oppfordres fortsatt til å gå eller sykle og unngå kollektivtrafikk hvis mulig. 
  • Alle ansatte (inkl phd, post doc) som må ha tilgang til bygningene må bruke kort og kode. 
  • Mer informasjon på UiOs informasjonssider om koronaviruset.

Forlengelse av ansettelse for stipendiater og postdoktorer

For å sikre likebehandling av forlengelser for stipendiater og postdoktorer har Universitets- og høyskolerådet og Forskningsrådet utarbeidet en felles anbefaling for sektoren som skal legges til grunn når søknader om forlengelse fra stipendiater og postdoktorer vurderes. Et hovedprinsipp er at forsinkelse som skyldes inngripende hindringer som følge av pandemien skal kunne føre til forlengelse etter individuell søknad.

HF følger UiOs retningslinjer for forlengelse av stipendiater og postdoktorer.

Stipendiater: Det gis normalt inntil to måneders forlengelse, uavhengig av sluttdato. Alle søknader må begrunnes, men det må argumenteres særskilt for en forlengelse utover to måneder.

Fristen for søknader om forlengelse fra stipendiater som skyldes koronasituasjonen våren 2020 var 1. november 2020.

Postdoktorer: Det gis normalt kompensasjon for maksimum to ekstra måneder. Det er et krav at søkeren argumenterer for nytteverdien av en slik forlengelse. Som en hovedregel forventes det at en forlengelse muliggjør ferdigstillelse av et arbeid som er viktig for kandidatens fremtidige karrieremuligheter.

Hvordan søker du

Søknaden skal inneholde en begrunnelse for forsinkelsen, jf. UiOs retningslinjer for forlengelse av stipendiater og postdoktorer som følge av stengt universitet og koronasituasjon.

Argumenter skal være reelle forsinkelser, grunnet forhold som forsinket datainnsamling, forsinkelser knyttet til hjemmekontor, situasjonens betydning for ferdigstillelse, endringer av prosjekt, hvor nær sluttdato man er, prosjektets karakter eller andre særskilte forhold.

Søknaden sendes til instituttleder som gir sin vurdering, sammen med en anbefaling fra veileder. Selve vedtaket om forlengelse behandles i fakultetets ansettelsesutvalg.

Publisert 24. juni 2020 14:24 - Sist endret 23. jan. 2021 12:07