Nettsider med emneord «Flerspråklig kompetanse»

Logane til universiteta i INTPART-prosjektet
Publisert 7. juli 2020 10:07

Fleirspråklegheit og mangfald kjenneteiknar samfunn over heile verda. Gjennom dette partnarskapet med framifrå universitet i Sør-Afrika og USA, ynsker MultiLing å sette søkelys på opplevingar av fleirspråklegheit, mobilitet og mangfald på den sørlege halvkula

A man and a woman wearing helmets on the workplace. Photo.
Publisert 16. mars 2020 13:52

Prosjektet undersøker ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn.

Children sitting on the grass
Publisert 25. feb. 2020 11:57

Sammenhengen mellom oppmerksomhet og kommunikasjon i utviklingen

Et bildet av David Natvig, smilende i hvit skjorte.
Publisert 22. nov. 2019 14:36

Dette prosjektet finansieres av EUs Horisont 2020s forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie-tildelingsavtale nr. 838164

Ung mann med asiatisk utseende
Publisert 21. nov. 2019 13:36

Dette prosjektet finansieres av Den europeiske unions forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under Marie Skłodowska-Curie-ordningen, med prosjektnummer 798658.

Foto av prosjektleder Valantis Fyndanis.
Publisert 20. nov. 2019 17:16

Målet med prosjektet er å få bedre innsikt i afasi, en tilstand som er preget av språk- og kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade.

En eldre og en yngre mann snakker sammen. Foto.
Publisert 8. nov. 2018 21:00

Den norske utvandringen til Amerika varte i cirka hundre år, fram til 1920, og i denne perioden reiste 800 000 nordmenn til USA og Canada. Nordmennene bosatte seg i landlige områder, og gjerne i nærheten av andre landsmenn.

Publisert 13. juni 2018 16:14
Jente i språklaben med EEG-hette på. Foto.
Publisert 12. mai 2017 17:12

Prosjektets mål er å forstå mønstre ved språkbruk og -gjenervervelse hos flerspråklige individer med afasi.

MultiLing står det med bokstaver. Og et orange løvtre. Logo.
Publisert 11. mai 2017 16:50

I dette prosjektet er vi interesserte i hvordan flerspråklige individer snakker om de ulike språkene i deres språklige repertoar.

En lærer og en elev i et klasserommet
Publisert 5. mai 2017 13:59

Funn om kunnskap om grammatisk kjønn hos L2-talere av norsk ved å bruke eyetracking og andre kontrollerte eksperiment.

Portrett.
Publisert 28. feb. 2017 14:30

Konseptualisering av bevegelseshendelser hos ettspråklige norske og tospråklige norsk-engelske barn.

Helsearbeider hilser på og holder rundt en eldre dame.
Publisert 29. aug. 2014 22:38

For å lese om funnene og publikasjonene fra dette prosjektet, se den engelskspråklige prosjektsiden (link i venstremargen). 

Overganger i utdanningsløpet står det med bokstaver. Ung dame og en tabell over høyere utdanning. Illustrasjon.
Publisert 2. nov. 2013 20:35

I dette prosjektet vil vi finne ut hvordan minoritetsspråklige barn og unge takler de ulike overgangene i skolen.

Overganger i utdanningssystemet står det med tekst. Elever i klasserom og en tabell over høyere utdanning.  Illustrasjon.
Publisert 10. okt. 2013 21:05

Vi utforsker hvordan elever takler de nye utfordringene de møter på 5. trinn.

A man with his face covered with post-its with written "norm", "society", "expectation"
Publisert 10. okt. 2013 20:56

Hvordan innlærere av norsk som andrespråk presenterer seg i Språkprøven i norsk for voksne innvandrere

Norsk andrespråkskorpus står det i overskriften. Ellers er det mange tall og bokstaver som ikke kan leses. Illustrasjon.
Publisert 10. okt. 2013 20:55

I dette prosjektet undersøker vi hvordan innlærere av norsk som andrespråk produserer tekster som del av en test.